LAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2009 vp

LaVL 11/2009 vp - K 1/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 1 päivänä huhtikuuta 2009 lähettänyt hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2008 (K 1/2009 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

kansliapäällikkö Tiina Astola, oikeusministeriö

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lakivaliokunta on käsitellyt hallituksen toimenpidekertomuksen lakivaliokunnan ehdotuksesta hyväksyttyjen lausumien osalta. Tällaisia lausumia on 13, joista 11 kuuluu oikeusministeriön, yksi sosiaali- ja terveysministeriön sekä yksi ulkoasiainministeriön hallinnonalaan. Viimeksi mainittuun lausumaan (HE 81/2007 vpEV 107/2007 vp) on esitetty vastaus oikeusministeriön osuudessa.

Lakivaliokunta pitää hallituksen selvityksiä lakivaliokunnan ehdotuksesta hyväksyttyjen lausumien johdosta asianmukaisina. Saadun selvityksen perusteella valiokunta kuitenkin katsoo, että kaikki kyseiset lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää hallituksen toimenpidekertomuksessa. Lisäksi valiokunta toteaa vielä seuraavaa.

Hallitus on katsonut, että hallituksen esitystä HE 57/2000 vp annettaessa hyväksytty lausuma ei anna aihetta toimenpiteisiin. Eduskunta edellytti 15.9.2000, että selvitetään, voidaanko Helsingissä ja muualla maassa sijaitsevien tuomioistuimien juttujakaumia tasapainottaa siten, että eri syistä yhteen tuomioistuimeen sijoitettuja asiaryhmiä siirretään käsiteltäviksi muualla kuin Helsingissä sijaitseviin tuomioistuimiin.

Toimenpidekertomuksessa on käsitelty muun muassa hovioikeuksien tuomiopiirijärjestelyjä, selvityksiä riidattomien velkomusasioiden siirtämismahdollisuuksista sekä oikeusministeriön aloitetta valtiovarainministeriölle lainvalmistelun käynnistämiseksi autoverovalitusten käsittelyn hajauttamiseksi alueellisiin hallinto-oikeuksiin. Käräjäoikeusverkoston uudistus tulee voimaan 1.1.2010. Saadun tiedon mukaan Valtion taloudellinen tutkimuskeskus tekee korkeimman oikeuden aloitteesta väestöpohjaan ja elinkeinorakenteeseen perustuvan tutkimuksen hovioikeuspiirijaon myöhemmän kehittämisen pohjaksi. Valiokunta katsoo, että lausuma on vielä tässä vaiheessa tarpeen säilyttää.

Hallitus on katsonut, että hallituksen esitystä HE 221/2005 vp käsiteltäessä hyväksytty lausuma ei enää anna aihetta toimenpiteisiin. Eduskunta edellytti 21.6.2006 hyväksymässään lausumassa, että prostituoitujen käytettäväksi järjestetään riittävästi sellaisia tukitoimia, joilla edistetään heidän mahdollisuuksiaan irtautua prostituutiosta ja siirtyä työelämän piiriin.

Valiokunta pitää hyvin myönteisenä, että ihmiskaupan uhreille on luotu erityinen auttamisjärjestelmä. Vuoden 2009 aikana selvitetään ihmiskaupan vastaiseen toimintasuunnitelmaan liittyen auttamisjärjestelmän toiminnan ja toimivuuden arviointi, jonka perusteella on arvioitavissa, onko tämä järjestelmä lausuman tarkoittamassa suhteessa riittävä. Valiokunta viittaa aikaisempiin lausuntoihinsa (LaVL 11/2008 vp ja LaVL 9/2007 vp) ja katsoo edelleen olevan aiheellista erikseen arvioida, tulisiko Suomessa kotikunnan omaaville prostituoiduille järjestää joitain erityisiä, juuri tälle ryhmälle suunnattuja toimia. Näistä syistä valiokunta katsoo, että lausumaa ei vielä tässä vaiheessa voida poistaa.

Lausunto

Lausuntonaan lakivaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Heidi Hautala /vihr
 • vpj. Anna-Maja Henriksson /r
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Timo Heinonen /kok
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Tero Rönni /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne

​​​​