LAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 9/2007 vp

LaVL 9/2007 vp - K 4/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä huhtikuuta 2007 lähettäessään hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2006 (K 4/2007 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan samalla määrännyt, että lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

kansliapäällikkö Kirsti Rissanen, oikeusministeriö

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Yleistä

Lakivaliokunta on käsitellyt hallituksen toimenpidekertomuksen lakivaliokunnan ehdotuksesta hyväksyttyjen eduskunnan lausumien osalta. Tällaisia lausumia on 12, joista 11 kuuluu oikeusministeriön ja yksi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan. Lakivaliokunta pitää hallituksen selvityksiä ja kannanottoja asianmukaisina. Valiokunta esittää niistä seuraavat huomautukset.

Poistettavat lausumat

Valiokunta katsoo, että seuraavien lausumien johdosta suoritetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi, ja ne voidaan poistaa:

 • Pakkokeinot, hukkaamiskielto, vakuustakavarikko

  HE 52/2002 vp

  Eduskunta edellytti 17.2.2003 mm., että uuden hukkaamiskielto- ja takavarikkosäännöksen soveltamiskäytäntöä seurataan ja ryhdytään tarvittaessa toimiin vahingonkorvaussäännösten uudistamiseksi. Valtakunnansyyttäjänviraston tekemässä selvityksessä on ilmennyt, ettei ole esiintynyt tapauksia, joiden johdosta vahingonkorvauslainsäädäntöä pitäisi tarkistaa. Lausuma ei tältä osin anna enää aihetta toimenpiteisiin.

 • Täytäntöönpanokelvottoman velan lakkaaminen

  HE 14/2004 vp

  Eduskunta edellytti 21.6.2004, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen siitä, millaisilla edellytyksillä velka, jota koskevan ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuus on lakannut, voidaan katsoa lopullisesti vanhentuneeksi. Ulosotto muuttui määräaikaiseksi 1 päivänä maaliskuuta 2004 voimaan tulleella lainmuutoksella. Siirtymäsäännösten mukaan vanhoihin tuomioihin perustuva ulosotto päättyy aikaisintaan 1.3.2008. Eduskunta on hyväksynyt uuden ulosottokaaren, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2008 alusta. Ulosottokaaren mukaan saatava vanhentuu lopullisesti silloin, kun ulosottoperusteen määräaika on kulunut umpeen. Lausuma ei enää anna aihetta toimenpiteisiin.

 • Velallisen keinot varmistua perittävien saatavien oikeellisuudesta

  HE 21/2004 vp

  Eduskunta edellytti 20.12.2004 mm., että hallitus selvittää, onko velallisilla riittävät keinot varmistua heiltä perittävien saatavien oikeellisuudesta ja, jos epäkohtia ilmenee, ryhtyy tarvittaviin toimiin velallisen oikeusaseman parantamiseksi. Oikeusministeriö on hallituksen toimenpidekertomuksessa tarkemmin kuvatulla tavalla selvittänyt asiaa. Ministeriön saamien tietojen mukaan saatavien oikeellisuutta koskevat ongelmat ovat liittyneet lähinnä 1990-luvun lamaan ja tuolloin toteutettuihin pankkialan rakennejärjestelyihin. Ongelmat ovat sittemmin vähentyneet, ja velallisten tiedonsaantioikeuksia on parannettu saatavien perinnästä annettuun lakiin (513/1999) lisätyllä säännöksellä, joka tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005. Lausuma ei tältä osin anna enää aihetta toimenpiteisiin.

Säilytettävät lausumat

Muut lakivaliokunnan ehdotuksesta hyväksytyt lausumat ovat edelleen tarpeellisia, ja ne tulee säilyttää hallituksen toimenpidekertomuksessa.

Hallitus on katsonut, että hallituksen esitystä HE 221/2005 vp käsiteltäessä hyväksytty lausuma ei anna enää aihetta toimenpiteisiin. Eduskunta edellytti 21.6.2006 hyväksymässään lausumassa, että prostituoitujen käytettäviksi järjestetään riittävästi sellaisia tukitoimia, joilla edistetään heidän mahdollisuuksiaan irtautua prostituutiosta ja siirtyä työelämän piiriin. Hallituksen mukaan työministeriön työryhmä on valmistellut suuntaviivat ihmiskaupan uhrien auttamiselle. Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettuun lakiin (493/1999) on lisätty säännökset ihmiskaupan uhreille annettavia palveluja ja tukitoimia toteuttavasta auttamisjärjestelmästä. Nämä lainmuutokset ovat tulleet voimaan tämän vuoden alusta. Mainitut säännökset koskevat henkilöitä, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa. Täällä kotikunnan omaavat henkilöt saavat palveluja ja tukitoimia yleisten säännösten mukaisesti.

Lakivaliokunta pitää sinänsä hyvin myönteisenä sitä, että ihmiskaupan uhreille on luotu erityinen auttamisjärjestelmä. Koska uudistus on tullut kuitenkin voimaan vasta tämän vuoden alusta, valiokunnan näkemyksen mukaan on liian aikaista sanoa, onko tämä järjestelmä riittävä. Lisäksi valiokunnan mielestä on aiheellista erikseen arvioida, tulisiko Suomessa kotikunnan omaaville prostituoiduille järjestää joitain erityisiä, juuri tälle ryhmälle suunnattuja tukitoimia. Näistä syistä valiokunta katsoo, että lausumaa ei vielä tässä vaiheessa voida poistaa.

Lausunto

Lausuntonaan lakivaliokunta esittää perustuslakivaliokunnalle,

että perustuslakivaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Heidi Hautala /vihr
 • vpj. Anna-Maja Henriksson /r
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Tero Rönni /sd
 • vjäs. Markus Mustajärvi /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Risto  Eerola

​​​​