LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2013 vp

LaVM 10/2013 vp - HE 43/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä toukokuuta 2013 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 43/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, oikeusministeriö

lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, maa- ja metsätalousministeriö

maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos

lakimies Eeva Jokineva, Finanssialan Keskusliitto

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry.

Viitetieto

Valiokunta on aikaisemmin antanut asiasta mietinnön LaVM 27/2010 vp.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että aikaisemmin annettu sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskeva lainsäädäntö, jonka voimaantulosta säädetään erikseen lailla, tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2013. Samalla maakaareen ja etuostolakiin tehtäisiin vähäisiä tarkistuksia.

Mainitusta päivästä alkaen suurin osa kiinteistön luovutuksista voitaisiin tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä. Vastaavasti kiinnityshakemukset voitaisiin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta tehdä sähköisesti ja sähköiset panttikirjat ottaa käyttöön. Koska asiointijärjestelmien rakentaminen tapahtuu vaiheittain eivätkä kaikki lainsäädännön edellyttämät ominaisuudet ole käytettävissä vielä mainittuna ajankohtana, ehdotetaan, että eräiltä osin säännöksiä sovelletaan vasta 1 päivästä maaliskuuta 2015 lukien.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Maakaareen (540/1995) on vuonna 2011 lisätty sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Säännökset mahdollistavat kiinteistön kauppakirjan sekä kiinnitystä ja sähköisen panttikirjan siirtoa koskevien hakemusten tekemisen sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämissä asiointijärjestelmissä. Maakaaren muuttamiseen johtanutta hallituksen esitystä käsitellessään (LaVM 27/2010 vpHE 146/2010 vp) lakivaliokunta on kannattanut sähköisten sopimusten ja viranomaisasioinnin mahdollistamista kiinteistön luovutuksissa ja vakuuskäytössä. Sähköisten palvelujen avulla voidaan tehostaa kiinteistöön liittyviä oikeustoimia ja myös saavuttaa kustannussäästöjä sekä kansalaisille että viranomaisille. Sähköisten menettelyjen mahdollistaminen ei estä perinteisten toimintatapojen jatkamista.

Maakaaren muuttamisesta annetun lain säännökset eivät ole tulleet vielä voimaan, sillä asiointijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja testaamiseen samoin kuin koulutukseen ja tiedottamiseen on tullut jättää riittävästi aikaa. Tämän vuoksi niiden voimaantuloajankohta on jätetty erikseen lailla säädettäväksi. Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä on keskeisesti kyse tästä voimaanpanolaista. Voimaanpanolain mukaan sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset tulevat voimaan 1.11.2013. Eräiden luovutusten ja kiinnityshakemusten osalta niitä sovelletaan kuitenkin 1.3.2015 lukien.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunnalla ei ole huomauttamista esitykseen sisältyviin lakiehdotuksiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Anne Holmlund /kok
 • vpj. Stefan Wallin /r
 • jäs. James Hirvisaari /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kristiina Salonen /sd
 • Jani Toivola /vihr
 • Kari Tolvanen /kok
 • Ari Torniainen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Tuokila

​​​​