LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2004 vp

LaVM 12/2004 vp - HE 239/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti kä-siteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vakuu-tusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta (HE 239/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

vanhempi hallitussihteeri Sami Sarvilinna, oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuden sivutoimisten jäsenten määräämistä koskevan vakuutusoikeuslain säännöksen sanamuodon täsmentämistä siten, että edustavimpien maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta nimitettävät jäsenet osallistuvat vakuutusoikeudessa maatalousyrittäjien ansioeläkeasioiden käsittelyn lisäksi myös maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasioiden käsittelyyn.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tuija Brax /vihr
 • vpj. Susanna Rahkonen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Marja Tiura /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Risto  Eerola