LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2011 vp

LaVM 12/2011 vp - HE 116/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n ja 7 luvun 24 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä marraskuuta 2011 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n ja 7 luvun 24 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 116/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettua lakia. Lakiteknisistä syistä esityksessä on lisäksi ehdotus mainitun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Asianomistajan ensisijaisesta oikeudesta vaatia julkista tehtävää suorittavan tuomitsemisesta rangaistukseen luovuttaisiin. Asianomistajalla olisi näissä tapauksissa pääsäännön mukainen toissijainen syyteoikeus eli oikeus vaatia rangaistusta, jos syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta taikka jos esitutkintaa ei toimiteta tai se keskeytetään tai lopetetaan. Esitys liittyy lakiehdotukseen perustuslain muuttamisesta.

Väliaikaista muuttamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2013. Muuttamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esitys liittyy 1.3.2012 voimaan tulevaan perustuslain 118 §:n 3 momentin muutokseen (L Suomen perustuslain muuttamisesta 1112/2011). Muutosesityksen perusteluissa on todettu, että asianomistajan syyteoikeus virkarikosasioissa ja oikeus korvausvaateiden esittämiseen muodostavat osaltaan takeet julkisen vallan väärinkäyttöä vastaan ja turvaavat kansalaisen osallistumista julkisen vallan käytön valvontaan. Oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen kannalta ei ole merkityksellistä, onko asianomistajan syyteoikeus järjestetty ensisijaiseksi vai toissijaiseksi. Molemmat järjestelyt turvaavat riittävät oikeussuojakeinot virkavastuun toteuttamisessa ja julkisen vallan käytön valvonnassa. Tämän vuoksi ei ole perusteltua poiketa syyttäjän syyteoikeuden ensisijaisuudesta virkarikosasioissa.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 1 luvun 14 §:n 1 momenttia on muutettu lailla 818/2011, joka tulee voimaan 1.1.2014. Koska nyt ehdotettu muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan ennen vuoden 2014 alkua, on lakiteknisistä syistä annettu kaksi lakiehdotusta.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Anne Holmlund /kok
 • jäs. James Hirvisaari /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Antti Lindtman /sd
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Kristiina Salonen /sd
 • Jani Toivola /vihr
 • Kari Tolvanen /kok
 • Ari Torniainen /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • Peter Östman /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Sivonen