LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2013 vp

LaVM 13/2013 vp - HE 79/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 79/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Juha Keränen, oikeusministeriö

neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki, sisäasiainministeriö

rikoskomisario Juuso Oilinki, keskusrikospoliisi

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • ulkoasiainministeriö
 • Transparency Suomi ry
 • Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
 • Poliisiammattikorkeakoulu.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Itävallassa syyskuussa 2010 tehdyn ja maaliskuussa 2011 kansainvälisesti voimaantulleen sopimuksen kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi.

Sopimuksella perustetaan kansainvälinen korruptionvastainen akatemia. Akatemia on kansainvälinen järjestö, joka järjestää korruptionvastaista koulutusta, tekee aiheeseen liittyvää tutkimusta ja toimii samalla yhtenä alan yhteistyöelimenä. Sopimuksen hyväksymisellä Suomi sitoutuu järjestön perustamissopimuksen määräyksiin ja Suomesta tulee akatemian jäsen.

Sopimus tuli kansainvälisesti voimaan 8 päivänä maaliskuuta 2011. Suomen osalta sopimus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun Suomen liittymiskirja on talletettu.

Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä on kyse siitä, että Suomesta tulisi kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian jäsen. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Lakivaliokunnan mukaan korruptionvastaisen toiminnan tuloksellisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että kaikille kiinnostuneille — niin kehitys- kuin kehittyneille maille — on saatavissa laadukasta koulutusta, tutkimustietoa ja kansainvälistä yhteistyötä. Lakivaliokunta katsoo Suomen liittymisen IACAn jäseneksi vahvistavan omalta osaltaan Suomen sitoutumista maailmanlaajuiseen korruptionvastaiseen toimintaan.

Kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisen ennakoidaan tukevan myös Suomen viranomaisia tunnistamaan rajat ylittävää korruptiorikollisuutta. Lakivaliokunnan mielestä akatemian toiminnan tulisi siten tukea Suomen poliisialan koulutusta ja täydentää erikoisasiantuntemusta aihealueilla, joissa on tarpeen harjoittaa vahvaa kansainvälistä yhteistoimintaa. Akatemian koulutus- ja tutkimustoiminnan voidaan katsoa muodostavan luonnollisen liittymän korruption torjunnan tutkimukseen ja koulutukseen esimerkiksi Poliisiammattikorkeakoulussa, jolloin käytännön osallistumista akatemian toimintaan voidaan pitää perusteltuna.

Lakivaliokunnan mukaan Suomen tulisi pyrkiä tekemään yhteistyötä akatemian kanssa myös siten, että koulutuksia järjestettäisiin myös Suomessa. Näin saataisiin koulutettua laajempi kotimainen kohderyhmä kustannustehokkaammin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Anne Holmlund /kok
 • vpj. Stefan Wallin /r
 • jäs. James Hirvisaari /m11
 • Arja Juvonen /ps
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kari Tolvanen /kok
 • Ari Torniainen /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • Peter Östman /kd
 • vjäs. Raimo Piirainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Matti Marttunen

​​​​