LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2013 vp

LaVM 14/2013 vp - HE 156/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä lokakuuta 2013 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta (HE 156/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö

markkinaoikeustuomari Petri Rinkinen, markkinaoikeus

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

, Helsingin hallinto-oikeus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaapanosta. Tällä tavoin toteutettaisiin Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan lakkauttaminen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kuluvan vuoden syyskuun alussa tuli voimaan uudistus, jolla teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden käsittely keskitettiin mahdollisimman suuressa määrin markkinaoikeuteen. Osana uudistusta säädettiin patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annettu laki (114/2013), jolla Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta lakkautettaisiin. Mainitun lain voimaantulo jätettiin kuitenkin tapahtumaan myöhemmin erikseen lailla säädettävänä ajankohtana. Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä on kyse tästä voimaanpanolaista.

Saadun selvityksen mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta oli tarkoitus lakkauttaa vasta, kun sen käsiteltäviksi jääneet asiat olisivat ainakin valtaosiltaan ratkaistu. Tällaisia asioita on jäänyt vireille noin 200. Valituslautakuntaan ei kuitenkaan ole jäänyt riittävästi kokenutta henkilöstöä asioiden ratkaisemiseksi. Jotta voidaan varmistaa vireillä olevien asioiden asianmukainen käsittely, esityksessä on päädytty ehdottamaan valituslautakunnassa vireillä olevien asioiden siirtämistä osin markkinaoikeuteen ja osin Helsingin hallinto-oikeuteen. Tämä mahdollistaa sen, että valituslautakunta voidaan samassa yhteydessä lakkauttaa.

Suuri osa valituslautakunnassa vireillä olevista asioista siirretään markkinaoikeuteen, mikä edellyttää, että markkinaoikeuden resursseja ensi vuodelle lisätään. Helsingin hallinto-oikeuteen siirtyvien valitusasioiden määrä on sen sijaan vähäinen, minkä vuoksi voimavarojen lisäämistä ei ole pidetty tarpeellisena. Toisaalta Helsingin hallinto-oikeudelta saadun tiedon mukaan hallinto-oikeuden työtilanne on jo ennestään huolestuttava ja käsittelyajat ovat useissa asiaryhmissä kohtuuttoman pitkiä. Tällaisessa tilanteessa kaikki uudet, sinällään pienehkötkin asiaryhmät, heikentävät tilannetta. Saamansa selvityksen valossa lakivaliokunta pitää tärkeänä, että Helsingin hallinto-oikeuden työtilannetta ja voimavarojen riittävyyttä seurataan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Anne Holmlund /kok
 • vpj. Stefan Wallin /r
 • jäs. James Hirvisaari /m11
 • Arja Juvonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Kristiina Salonen /sd
 • Jani Toivola /vihr
 • Kari Tolvanen /kok
 • Ari Torniainen /kesk
 • Kaj Turunen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Tuokila

​​​​