LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2002 vp

LaVM 16/2002 vp - HE 119/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 119/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Ahti Penttinen, oikeusministeriö

lakimies Jari Suurla, Kuluttajavirasto

asianajaja Patrik Lindfors, Suomen Asianajajaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettua lakia. Laissa säädetyt oikeudenkäyntimaksujen suuruudet ovat pysyneet 1990-luvun alun tasolla. Oikeudenkäyntimaksuja ehdotetaan tarkistettaviksi tapahtunutta rahan arvon muutosta vastaavasti. Käräjäoikeudessa käsiteltävien muutoksenhakuasioiden käsittelystä perittävistä maksuista ja maksun perimättä jättämisestä ehdotetaan säädettäväksi nykyistä selvemmin. Maksuperusteiden määrittelyä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäyntimenettelyä koskevat muutokset huomioon ottavaksi.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Oikeudenkäyntimaksuja ei ole korotettu vuoden 1993 jälkeen. Nyt niitä ehdotetaan korotettavaksi noin 19 prosentilla, mikä vastaa elinkustannusindeksillä laskettua rahan arvon muutosta. Vastaavan suuruisia korotuksia ehdotettiin euron käyttöönoton yhteydessä (HE 103/2001 vp). Eduskunta ei tuolloin korottanut maksuja, vaan hyväksyi lakivaliokunnan mietinnön pohjalta lakiehdotuksen niin muutettuna, että markkamääräiset maksut muutettiin euroiksi kustannusneutraalisti pyöristäen lähimpään viiteen tai kymmeneen euroon. Valiokunta piti tuolloin ehdotettuja korotuksia sinänsä perusteltuina, mutta katsoi, ettei maksujen korottamista pidä tehdä euroon siirtymisen yhteydessä (LaVM 19/2001 vp).

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella sekä viitaten aikaisempaan kannanottoonsa valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Matti Vähänäkki /sd
 • jäs. Sulo Aittoniemi /alk
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Erkki Kanerva /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Annika Lapintie /vas
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Tero Rönni /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Marja Tiura /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Timo  Tuovinen