LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2012 vp

LaVM 16/2012 vp - HE 162/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 ja 13 §:n sekä korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä marraskuuta 2012 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 ja 13 §:n sekä korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 162/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Jennimari Huovinen, oikeusministeriö

presidentti Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettua lakia kolmijäsenisen kokoonpanon käyttöedellytysten selventämiseksi ja laajentamiseksi sekä korkeimman hallinto-oikeuden jaostotyöskentelyn edellytysten joustavoittamiseksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi vuoden 2012 alusta voimaan tulleen uuden vesilain huomioon ottamiseksi. Lisäksi lakiin tehtäisiin teknisluontoinen tarkennus.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esitys koskee korkeimman hallinto-oikeuden kokoonpanoa koskevaa sääntelyä. Esityksen myötä muun muassa tuomioistuimen kolmijäsenisen kokoonpanon käyttömahdollisuuksia laajennetaan ja koko jaoston istuntoa koskevaa sääntelyä tarkistetaan vastaamaan käytännön tarpeita. Esityksen tavoitteena on selkeyttää korkeimman hallinto-oikeuden työskentelyä ja edistää sen voimavarojen käyttöä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Näin voidaan osaltaan parantaa asioiden käsittelyn joutuisuutta ja oikeusturvan toteutumista.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Anne Holmlund /kok
 • vpj. Stefan Wallin /r
 • jäs. James Hirvisaari /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kristiina Salonen /sd
 • Kari Tolvanen /kok
 • Ari Torniainen /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • Peter Östman /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Tuokila