LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2001 vp

LaVM 17/2001 vp - HE 86/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 86/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Strasbourgissa 4 päivänä marraskuuta 1999 tehdyn Euroopan neuvoston lahjontaa koskevan siviilioikeudellisen yleissopimuksen. Sopimuksella pyritään vaikuttamaan lahjonnan vastaiseen taisteluun siviilioikeudellisin keinoin erityisesti turvaamalla lahjonnan vuoksi vahingon kärsineelle oikeus korvaukseen.

Suomen voimassa oleva oikeus täyttää yleissopimuksessa sopimusvaltioille asetetut vaatimukset. Tämän takia esityksessä ei ehdoteta muutoksia Suomen voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Yleissopimuksen voimaantulo edellyttää 14 valtion ratifiointia tai hyväksymistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin yleissopimus.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena. Valiokunta puoltaa esityksen ja lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Strasbourgissa 4 päivänä marraskuuta 1999 tehdyn lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Henrik Lax /r
 • vpj. Matti Vähänäkki /sd
 • jäs. Sulo Aittoniemi /alk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Erkki Kanerva /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Veijo Puhjo /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Lasse Virén /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Timo Tuovinen