LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2002 vp

LaVM 17/2002 vp - HE 79/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eräiden rekisteröintiasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maistraateille koskevaksi lainsäädännöksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä kesäkuuta 2002 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eräiden rekisteröintiasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maistraateille koskevaksi lainsäädännöksi (HE 79/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen, oikeusministeriö

kehittämispäällikkö Hannu Mäkelä, sisäasiainministeriö

käräjätuomari Erja Sorjonen, Helsingin käräjäoikeus

johtaja Ritva-Liisa Raatikainen, Oikeusrekisterikeskus

henkikirjoittaja Leea Väre, Jyväskylän maistraatti

asianajaja Ulla Vuokila, Suomen Asianajajaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi isyyslakia, lahjanlupauslakia, avioliittolakia, ulosottolakia sekä takaisinsaannista konkurssipesään annettua lakia.

Esitys liittyy tuomioistuinlaitoksen kehittämiseen siten, että tuomioistuimet voivat paremmin keskittyä päätehtäväänsä, eli oikeusturvan toteutumisen takaamiseen, oikeusrauhan säilyttämiseen sekä oikeussuojan tarjoamiseen kansalaisille. Osana tätä kehittämistä ehdotetaan, että eräät pikemminkin rekisteröimisluontoiset kuin oikeudenkäyntiluontoiset asiaryhmät siirrettäisiin käräjäoikeuksilta valtion yleisille paikallishallintoviranomaisille, maistraateille. Ehdotuksella tavoitellaan tarkoituksenmukaisempaa työnjakoa oikeushallinnon ja rekisterihallinnon välillä oikeusturva ja asiakaslähtöisyys huomioon ottaen.

Esityksessä ehdotetaan, että isyyden tunnustamisen vahvistamiset, avioehtojen ja avio-oikeuden poistamisvaatimusten rekisteröinnit, läheisten välisten lahjojen rekisteröinnit, aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevien sopimusten rekisteröinnit sekä osituskirjojen rekisteröinnit olisivat vastedes maistraattien tehtävänä. Missään näistä asiaryhmistä ei katsota edellytettävän niin laaja-alaista tai monimutkaista oikeudellista harkintaa, ettei niiden käsittely maistraatissa käräjäoikeuden sijasta tästä syystä olisi asianmukaista.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Lait ehdotetaan tulemaan voimaan vuoden 2003 alussa. Saadun selvityksen mukaan tämä ajankohta on käytännön syiden vuoksi ilmeisesti liian aikainen. Koska lakiehdotusten voimaantulosäännökset on tavanomaiseen tapaan jätetty avoimiksi, ei niitä tarvitse muuttaa. Valiokunta puoltaa siten lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Matti Vähänäkki /sd
 • jäs. Sulo Aittoniemi /alk
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Erkki Kanerva /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Veijo Puhjo /vas
 • Tero Rönni /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Harry Wallin /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Timo  Tuovinen

​​​​