LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2009 vp

LaVM 17/2009 vp - HE 228/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä marraskuuta 2009 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain muuttamisesta (HE 228/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, oikeusministeriö

valtionsyyttäjä Olavi Lippu, Valtakunnansyyttäjänvirasto

toimistopäällikkö Pekka Syrjänen, Valtiokonttori

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • valtiovarainministeriö
 • Helsingin käräjäoikeus
 • Suomen Asianajajaliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annettua lakia siten, että korvausta olisi aina ensi vaiheessa haettava Valtiokonttorilta. Hakija voisi nostaa kanteen valtiota vastaan tuomioistuimessa vasta Valtiokonttorin kokonaan tai osittain hylkäävän ratkaisun jälkeen. Asiaa tuomioistuimessa käsiteltäessä valtion puhevaltaa käyttäisi Valtiokonttori.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Se, että syyttömästi vangitulle tai tuomitulle vapauden menetyksen johdosta maksettavaa korvausta haetaan aina ensi vaiheessa Valtiokonttorilta, selkeyttää ja yksinkertaistaa menettelyä. Esityksen voidaan arvioida myös tehostavan asioiden käsittelyä ja yhtenäistävän korvauskäytäntöä. Lisäksi ehdotus edistää tuomioistuinresurssien oikeaa kohdentumista, kun tuomioistuinkäsittelyyn ohjautuvat vain epäselvät ja riitaisat asiat. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Esitykseen sisältyvillä ehdotuksilla valtion puhevallan käytöstä on yhtymäkohtia aluehallintouudistuksen yhteydessä muutettaviin valtion edustamista koskeviin säännöksiin. Tämän vuoksi ehdotetun lain on tarpeen tulla voimaan samanaikaisesti aluehallinnon uudistamista koskevien lakien kanssa 1.1.2010.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Janina Andersson /vihr
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Kalle Jokinen /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Jari Larikka /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Raimo Piirainen /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Tero Rönni /sd
 • vjäs. Leena Rauhala /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne

​​​​