LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2002 vp

LaVM 19/2002 vp - HE 191/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 191/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, oikeusministeriö

poliisiylitarkastaja Jouni Välkki, sisäasiainministeriö

rikostarkastaja Elina Isoksela, keskusrikospoliisi

HALLITUKSEN ESITYS

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi ja Euroopan unionin jäsenvaltiot allekirjoittivat Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1997 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan (nykyinen 30 artikla) perusteella Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan. Toinen pöytäkirja kuuluu osana Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön alalla hyväksyttyihin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on suojella Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja. Pöytäkirjassa on määräyksiä yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuviin petoksiin ja lahjusrikoksiin liittyvästä rahanpesusta, oikeushenkilön vastuusta, hyödyn ja rikoksentekovälineiden konfiskoimisesta, oikeudellisesta yhteistyöstä ja tietosuojasta. Toisessa pöytäkirjassa annetaan myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle pöytäkirjaan liittyvien riitojen ratkaisu- ja ennakkopäätösten antamistoimivaltaa.

Esitys sisältää ehdotuksen toisen pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Voimaansaattaminen ehdotetaan tehtäväksi blankettimuotoisella lailla. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti toisen pöytäkirjan kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan (toinen pöytäkirja) velvoitteet edellyttävät rikoslain talousrikossäännösten muuttamista. Näitä säännöksiä koskeva hallituksen esitys HE 53/2002 vp on parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä. Lakivaliokunta on 15.11.2002 antanut esityksestä mietinnön, jossa valiokunta ehdottaa esitykseen liittyvien lakiehdotusten hyväksymistä (LaVM 18/2002 vp). Näiden muutosten jälkeen Suomen lainsäädäntö vastaa toisen pöytäkirjan velvoitteita.

Valiokunta pitää yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan toisen pöytäkirjan hyväksymistä tarpeellisena ja puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehdyn Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Henrik Lax /r
 • vpj. Matti Vähänäkki /sd
 • jäs. Sulo Aittoniemi /alk
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Erkki Kanerva /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Veijo Puhjo /vas
 • Tero Rönni /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Harry Wallin /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Timo  Tuovinen

​​​​