LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2010 vp

LaVM 19/2010 vp - HE 157/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 44 ja 48 luvun, luonnonsuojelulain 58 §:n sekä ympäristönsuojelulain 20 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä lokakuuta 2010 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi rikoslain 44 ja 48 luvun, luonnonsuojelulain 58 §:n sekä ympäristönsuojelulain 20 §:n muuttamisesta (HE 157/2010 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti ympäristövaliokunta on antanut asiasta lausunnon (YmVL 16/2010 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntösihteeri Sami Kiriakos, oikeusministeriö

ylitarkastaja Eriika Melkas, työ- ja elinkeinoministeriö

hallitussihteeri Elise Sahivirta, ympäristöministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • liikenne- ja viestintäministeriö
 • Suomen ympäristökeskus.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan rikoslakia muutettavaksi niin, että oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevat säännökset soveltuisivat ydinenergian käyttörikokseen, räjähderikokseen ja varomattomaan käsittelyyn.

Euroopan parlamentin ja neuvoston pesuaineita koskevan asetuksen vastaiset teot ehdotetaan säädettäväksi rangaistaviksi rikoslaissa ympäristön turmelemisena. Luonnonsuojelurikoksena rangaistaviksi ehdotetaan säädettäväksi eräät luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelua koskevan neuvoston asetuksen, niin sanotun CITES-asetuksen, vastaiset teot. Edellä mainitut rikokset ovat jo nykyään rangaistavia erityislakien rikkomussäännösten nojalla. Jatkossa niihin tulisivat sovellettaviksi myös oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevat säännökset.

Ympäristön turmelemista koskevaa rikoslain säännöstä ja ympäristönsuojelulain säännöksiä ehdotetaan myös muutettaviksi niin, että ne koskisivat uutta otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan teknisluonteista korjausta luonnonsuojelulain luonnonsuojelurikkomusta koskevan säännöksen sanamuotoon.

Ehdotetuilla säännöksillä pantaisiin Suomessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston marraskuussa 2008 antama direktiivi ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin. Lisäksi ehdotetuilla säännöksillä tehtäisiin lakiin Euroopan parlamentin ja neuvoston syyskuussa 2009 antaman otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevasta asetuksesta johtuvat muutokset.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 25 päivänä joulukuuta 2010, jolloin ympäristön suojelua rikosoikeudellisin keinoin koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin on oltava kansallisesti täytäntöönpantu Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin annettu direktiivi ja säädetään rangaistaviksi ympäristön turmelemisena pesuaineita koskevan asetuksen ja otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan asetuksen vastaiset teot. Lisäksi luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelua koskevan CITES-asetuksen vastaiset vakavammat teot, joista nykyisin voidaan rangaista luonnonsuojelurikkomuksena, tulevat rangaistaviksi myös luonnonsuojelurikoksena. Asiallisesti suurin muutos liittyy siihen, että oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevat säännökset soveltuvat myös ydinenergian käyttörikokseen, räjähderikokseen ja vaarallisten aineiden varomattomaan käsittelyyn.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Janina Andersson /vihr
 • vpj. Anna-Maja Henriksson /r
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Kalle Jokinen /kok
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kantola /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Raimo Piirainen /sd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Tero Rönni /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne

​​​​