LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2002 vp

LaVM 25/2002 vp - HE 264/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä tammikuuta 2003 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä (HE 264/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Raija Merikalla, oikeusministeriö

vakuutusylituomari Timo Havu, vakuutusoikeus

Viitetieto

Esitys liittyy eduskunnassa viime syksynä käsiteltävänä olleeseen hallituksen esitykseen HE 101/2002 vp, josta lakivaliokunta on antanut mietinnön LaVM 23/2002 vp. Eduskunnan 13.12.2002 hyväksymiä lakeja ei vielä ole vahvistettu.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki siitä menettelystä, jota noudatettaisiin täytettäessä ensimmäisen kerran vakuutusoikeuden laamannin virkoja. Vakuutusoikeus on tarkoitus jakaa nykyisiä jaostoja suurempiin osastoihin, jotka voisivat erikoistua asiaryhmittäin ja pystyisivät toimimaan tulosyksikköinä. Osaston päällikkönä toimisi vakuutusoikeuden laamanni. Täytettäessä ensimmäisen kerran vakuutusoikeuden laamannin virkoja joudutaan siihen tilanteeseen, jossa kaikki vanhemmat vakuutustuomarit eivät saisi laamannin virkaa. Tältä osin ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki, joka sisältäisi menettelysäännökset nimitettäessä ensimmäisen kerran laamanneja.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003 eli samanaikaisesti kuin eduskunnassa 13 päivänä joulukuuta 2002 hyväksytty vakuutusoikeuslaki.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Henrik Lax /r
 • vpj. Matti Vähänäkki /sd
 • jäs. Sulo Aittoniemi /alk
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Erkki Kanerva /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Timo Seppälä /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Kaisa  Vuorisalo