LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2001 vp

LaVM 3/2001 vp - HE 211/2000 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen tehdyn varauman osittaisen peruuttamisen hyväksymisestä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä helmikuuta 2001 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen tehdyn varauman osittaisen peruuttamisen hyväksymisestä (HE 211/2000 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntösihteeri Päivi Pietarinen, ulkoasiainministeriö

erityisasiantuntija Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen tehdyn varauman osittaisen peruuttamisen ja siirtymäsäännöksen poistamisen. Ratifioidessaan yleissopimuksen Suomi teki siihen suullista käsittelyä muutoksenhakutuomioistuimissa koskevan varauman, sillä Suomen lainsäädäntö ei näiltä osin vastannut ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

Varauman osittainen peruuttaminen koskee käsittelyä vesiylioikeudessa ja vesioikeuksissa. Siirtymäsäännöksen peruuttaminen koskee käsittelyä lääninoikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Varauman peruuttaminen on mahdollista, koska vesiylioikeus ja vesioikeudet on lakkautettu eikä siirtymäsäännös ole enää tarpeen.

Varauman peruuttaminen tulee voimaan sen jälkeen, kun siitä on ilmoitettu tallettajalle.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdyn ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen tehdyn varauman osittaisen peruuttamisen.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Henrik Lax /r
 • vpj. Matti Vähänäkki /sd
 • jäs. Sulo Aittoniemi /alk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Toimi Kankaanniemi /skl
 • Annika Lapintie /vas
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Veijo Puhjo /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Lasse Virén /kok
 • vjäs. Seppo Lahtela /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Timo Tuovinen

​​​​