LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2005 vp

LaVM 3/2005 vp - HE 8/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä helmikuuta 2005 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta (HE 8/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö

neuvotteleva virkamies Jorma Immonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

johtaja Pentti Mäkinen, Keskuskauppakamari

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan rikoslakia muutettavaksi siten, että rangaistusvastuu lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa ulotettaisiin koskemaan oikeushenkilöitä. Ehdotetulla lailla pantaisiin Suomessa täytäntöön Euroopan unionin puitepäätös lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 22 päivänä heinäkuuta 2005.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esitykseen sisältyvällä lakiehdotuksella laajennetaan oikeushenkilöiden rangaistusvastuu koskemaan myös lahjuksen ottamista elinkeinotoiminnassa. Ehdotetulla rikoslain muutoksella pannaan täytäntöön lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla tehty neuvoston puitepäätös (2003/568/YOS).

Puitepäätöstä koskeneesta ehdotuksesta vuonna 2002 antamassaan lausunnossa (LaVL 16/2002 vp) lakivaliokunta suhtautui varauksellisesti tuolloin ehdotettuun rangaistusvastuun laajentamiseen. Valiokunta ei pitänyt hyväksyttävänä, että oikeushenkilö voitaisiin tuomita rangaistukseen sellaisissakin tilanteissa, joissa työntekijä tai vastuuhenkilö on lahjuksen ottamalla aiheuttanut yritykselle vahinkoa. Hyväksytty puitepäätös on tältä osin Suomen kantojen mukainen. Oikeushenkilön rangaistusvastuu koskee ainoastaan tilanteita, joissa lahjuksen ottaminen vahingoittaa jonkin toisen yrityksen etua.

Valiokunta pitää lahjonnan torjumista yksityisellä sektorilla tärkeänä asiana globalisoituvassa maailmassa. Nyt säädettävä rikoslain muutos tukee myös osaltaan liike-elämän omia pyrkimyksiä kehittää lahjonnan torjuntaa koskevia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten OECD:n hyväksymiä monikansallisten yritysten toimintaohjeita.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Susanna Rahkonen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Jan Vapaavuori /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Kirsi  Pimiä

​​​​