LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2008 vp

LaVM 3/2008 vp - HE 47/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä syyskuuta 2007 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 47/2007 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 23/2007 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, oikeusministeriö

apulaisjohtaja Leena Silvennoinen, oikeusrekisterikeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että säädettäisiin laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta. Lailla pantaisiin täytäntöön vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehty puitepäätös.

Puitepäätöksen mukaan jäsenvaltion on tunnustettava ja pantava alueellaan täytäntöön toisen jäsenvaltion tuomioistuimen rikosasiassa määräämä menettämisseuraamus.

Esityksen mukaan puitepäätöksessä tarkoitetut menettämisseuraamukset pantaisiin täytäntöön vastaavalla tavalla kuin kotimaiset menettämisseuraamukset. Toimivaltainen viranomainen Suomessa olisi oikeusrekisterikeskus sekä Suomen ollessa päätöksen lähettävänä valtiona että Suomen ollessa päätöksen vastaanottavana valtiona. Oikeusrekisterikeskuksen päätökseen saisi hakea muutosta valittamalla Tampereen käräjäoikeuteen.

Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi sakon täytäntöönpanosta annettua lakia sekä kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annettua lakia.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 24 päivänä marraskuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Heidi Hautala /vihr
 • vpj. Anna-Maja Henriksson /r
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Ilkka Kantola /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Tero Rönni /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • vjäs. Leena Harkimo /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Tuomo  Antila

​​​​