LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 33/2002 vp

LaVM 33/2002 vp - HE 45/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä toukokuuta 2001 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi (HE 45/2001 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 27/2001 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

oikeusministeri Johannes Koskinen ja lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö

apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

valtionsyyttäjä Pekka Koponen, Valtakunnansyyttäjänvirasto

rikostarkastaja Elina Isoksela, keskusrikospoliisi

asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto

professori Raimo Lahti

Viitetieto

Valiokunnassa on samaan aikaan käsiteltävänä vahvistamatta jääneenä palautuneet laki rikoslain muuttamisesta, laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta ja laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta (VJL 3/2001 vpHE 27/1999 vp rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi)

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamista. Ehdotettu rikoslain 8 luku sisältäisi säännökset syyteoikeuden vanhentumisesta, täytäntöönpanon raukeamisesta ajan kulumisen vuoksi sekä rikoksesta tuomitun kuoleman vaikutuksesta täytäntöönpanoon. Tärkein uudistus olisi mahdollisuus jatkaa syyteoikeuden vanhentumisaikaa eräissä tapauksissa. Esitys on osa rikoslain kokonaisuudistusta.

Ehdotetut säännökset perustuvat eduskunnan hallituksen esityksestä HE 27/1999 vp antamaan vastaukseen EV 6/2001 vp sisältyviin lakeihin, jotka tasavallan presidentti on jättänyt vahvistamatta.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esitys on annettu sen vuoksi, että tasavallan presidentti on jättänyt vahvistamatta eduskunnan 27 päivänä helmikuuta 2001 hallituksen esityksen HE 27/1999 vp pohjalta hyväksymän lain rikoslain muuttamisesta, lain yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta ja lain ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta (VJL 3/2001 vp).

Lakivaliokunta on vahvistamatta jääneenä palautuneista laeista antamassaan mietin-nössä ehdottanut, että laki rikoslain muuttamisesta ja laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta hyväksytään asiasisällöiltään muuttamattomina (LaVM 32/2002 vp). Valiokunta on todennut lain ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta rauenneen sen vuoksi, että ehdollisesta rangaistuksesta annettu laki on myöhemmin kokonaisuudessaan kumottu.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että 1.—3. lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Henrik Lax /r
 • vpj. Matti Vähänäkki /sd
 • jäs. Sulo Aittoniemi /alk
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Veijo Puhjo /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Marja Tiura /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Timo  Tuovinen

VASTALAUSE

Perustelut

Lakivaliokunta ehdottaa, että esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hylätään, koska valiokunta on ehdottanut, että rikosoikeudellisesta vanhentumisesta säädetään vahvistamatta jääneiden lakien pohjalta (VJL 3/2001 vp).

Mielestämme vahvistamatta jääneet lait olisi pitänyt hylätä — kuten vastalauseessamme olemme ehdottaneet — ja hyväksyä hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2003

 • Sulo Aittoniemi /alk
 • Seppo Lahtela /kesk

​​​​