LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2007 vp

LaVM 4/2007 vp - HE 50/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä syyskuuta 2007 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 50/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annettua lakia. Lainmuutoksella Porin käräjäoikeus tulisi toimivaltaiseksi käsittelemään ne sotilasoikeudenkäyntiasiat, jotka kuuluvat 1 päivästä lokakuuta 2007 lakkautettavan Kokemäen käräjäoikeuden toimivaltaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä on kysymys Kokemäen käräjäoikeuden lakkauttamiseen liittyvästä teknisluonteisesta lainmuutoksesta. Esityksen mukaan Porin käräjäoikeus saa toimivallan käsitellä ne sotilasoikeudenkäyntiasiat, jotka nykyisin kuuluvat Kokemäen käräjäoikeuden toimivaltaan. Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Heidi Hautala /vihr
 • vpj. Anna-Maja Henriksson /r
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kantola /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Jari Larikka /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Tero Rönni /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Tuomo  Antila