LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2008 vp

LaVM 4/2008 vp - HE 6/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä helmikuuta 2008 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja siihen liittyväksi laiksi (HE 6/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Raila Kangasperko, työ- ja elinkeinoministeriö

apulaispiiripäällikkö Kaarina Myyri-Partanen, Uudenmaan työsuojelupiiri

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • Oikeusrekisterikeskus.

HALLITUKSEN ESITYS

Sakon täytäntöönpanosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa tarkoitetun laiminlyöntimaksun täytäntöönpanossa noudatetaan sakon täytäntöönpanosta annettua lakia. Laiminlyöntimaksujen täytäntöönpanon hoitaisi oikeusrekisterikeskus.

Lisäksi ehdotetaan, että tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia muutetaan siten, että laiminlyöntimaksuun sovellettava korko määräytyy korkolain mukaan.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Heidi Hautala /vihr
 • vpj. Anna-Maja Henriksson /r
 • jäs. Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kantola /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • vjäs. Leena Harkimo /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Tuomo Antila

​​​​