LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2007 vp

LaVM 6/2007 vp - HE 89/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1 §:n ja rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä lokakuuta 2007 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1 §:n ja rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta (HE 89/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Leena Kuusama ja suunnittelija Juho Martikainen, oikeusministeriö

neuvotteleva virkamies Juha Majanen, valtiovarainministeriö

johtaja Hannu Kiehelä, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

ylitarkastaja Sinikka Vahvaselkä, Rikosseuraamusvirasto

johtaja Pasi Oksa, Riihimäen vankila

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annettua lakia siten, että koulutuskeskus siirrettäisiin hallinnollisesti Rikosseuraamusviraston alaisuuteen. Vastaava muutos tehtäisiin rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annettuun lakiin. Samalla Rikosseuraamusviraston työjärjestyksen vahvistaminen siirrettäisiin oikeusministeriöltä Rikosseuraamusviraston toimivaltaan.

Lisäksi ehdotetaan, että vankiloiden työtoiminnan suoritteiden ja laitosmyynnin tuotteiden hinnoittelun perusteista säädettäisiin rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetussa laissa valtion maksullisen toiminnan yleisistä hinnoitteluperusteista poiketen.

Esitys liittyy hinnoitteluperusteiden osalta valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen siirtäminen hallinnollisesti Rikosseuraamusviraston alaisuuteen ja tulosohjaukseen selkiyttää koulutuskeskuksen asemaa ja tehtäviä. Samalla se luo edellytykset rikosseuraamusalan keskusvirastona toimivan Rikosseuraamusviraston ja koulutuskeskuksen entistä tiiviimmälle yhteistyölle sekä alan koulutuksen kehittämiselle ja tehostamiselle. Valiokunta korostaa, että esitetyllä muutoksella ei ole tarkoitus ottaa kantaa Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen tehtävien painopistealueisiin eikä muutoinkaan puuttua voimassa olevassa lainsäädännössä koulutuskeskukselle määriteltyihin tehtäviin.

Vankeinhoitolaitoksen työtoiminnan ja laitosmyynnin suoritteiden hinnoitteluperusteisiin ehdotetut muutokset ovat valiokunnan saaman selvityksen mukaan käytännön vaatimia. Valtion maksuperustelain (150/1992) ja sen nojalla annetun maksuperusteasetuksen säännökset eivät ole soveltuneet vankilaoloihin, jossa toiminnan tavoitteet ovat erilaiset kuin muualla valtionhallinnossa.

Saamansa selvityksen pohjalta valiokunta katsoo, että joitakin yritystoiminnan malleja voitaisiin soveltuvin osin harkita otettavaksi käyttöön vankiloiden työtoiminnassa. Tavaroiden tuotanto vankiloissa on ollut tähän saakka varsin perinteistä, mikä osaltaan selittyy rakenteiden kalleudella. Vankiloiden työtoiminnan lähtökohtana ei ole ollut myöskään tuottaa tehokkaasti myyntiin tarkoitettuja tuotteita. Tuotteiden kehittelyyn ja markkinointiin panostaminen ei valiokunnan näkemyksen mukaan välttämättä ole ristiriidassa työtoiminnalle asetettujen tavoitteiden kanssa. Valiokunnan mielestä vankien ohjaaminen tämäntyyppiseen toimintaan saattaisi motivoida vankeja enemmän kuin perinteinen vankilatyö.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Heidi Hautala /vihr
 • vpj. Anna-Maja Henriksson /r
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kantola /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Jari Larikka /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Tero Rönni /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

eduskuntasihteeri Maija-Leena Paavola