LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2001 vp

LaVM 7/2001 vp - HE 22/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 9 ja 37 luvun muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2001 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi rikoslain 9 ja 37 luvun muuttamisesta (HE 22/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Sanna Heikinheimo, oikeusministeriö

poliisiylitarkastaja Jouni Välkki, sisäasiainministeriö

varatuomari Pekka Somerkoski, Suomen Pankki

Viitetiedot

Valiokunta on antanut lausunnon valtioneuvoston kirjelmästä, joka koskee ehdotusta puitepäätökseksi rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan vahvistamisesta euron käyttöönoton yhteydessä (LaVL 3/1999 vpU 24/1999 vp).

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevat säännökset laajennettaisiin koskemaan tilanteita, joissa oikeushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä on ollut osallinen rikokseen tai sallinut rikoksen tekemisen. Lisäksi maksuvälinerikoksia koskevaa rikoslain lukua ehdotetaan muutettavaksi siten, että rahanväärennyksen tekomuotoihin lisätään väärän tai väärennetyn rahan maasta vienti ja kuljettaminen. Rahanväärennyksen valmistelua koskevan säännöksen soveltamisala laajennettaisiin kattamaan rikoksen tekemiseen soveltuvan tallenteen tai ohjelmiston valmistamista, maahan tuomista sekä hankkimista tai vastaanottamista. Hallussapito ehdotetaan myös lisättäväksi rahanväärennyksen valmistelun tekomuodoksi. Lisäksi oikeushenkilön rangaistusvastuu ehdotetaan ulotettavaksi rahanväärennykseen, törkeään rahanväärennykseen, lievään rahanväärennykseen, rahanväärennyksen valmisteluun ja väärän rahan käyttöön.

Ehdotetuilla säännöksillä pantaisiin Suomessa täytäntöön Euroopan unionin neuvoston toukokuussa 2000 hyväksymä puitepäätös rahanväärennyksen estämiseksi annettavan suojan vahvistamisesta rikosoikeudellisten ja muiden seuraamusten avulla euron käyttöönoton yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 29 päivänä toukokuuta 2001.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lakiehdotuksen tarkoituksena on panna Suomessa täytäntöön Euroopan unionin neuvoston toukokuussa 2000 hyväksymä puitepäätös euron väärentämisen torjunnasta. Valiokunta on edellä mainitussa puitepäätöstä koskevassa lausunnossaan ilmoittanut suhtautuvansa myönteisesti euron rikosoikeudellisen suojan parantamiseen. Hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus on puitepäätöksen täytäntöönpanemiseksi tarpeellinen. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Laki rikoslain 9 ja 37 luvun muuttamisesta

9 luku. Oikeushenkilön rangaistusvastuusta
2 §. Rangaistusvastuun edellytykset.

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakimääräiseen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluvan lisäksi myös oikeushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävän henkilön osallistuminen rikokseen tai sen salliminen voi perustaa oikeushenkilön rangaistusvastuun.

Valiokunta ehdottaa, että säännöksen sanamuotoa selkeytetään ja lain johtolauseeseen tehdään vähäinen täsmennys.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

1.

Laki

rikoslain 9 ja 37 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 9 luvun 2 §:n 1 momentti sekä 37 luvun 1 ja 4 §, sellaisina kuin ne ovat, 9 luvun 2 §:n 1 momentti laissa 743/1995 ja 37 luvun 1 ja 4 § laissa 769/1990, sekä

lisätään 37 lukuun, sellaisena kuin se on siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, uusi 14 § seuraavasti:

9 luku

Oikeushenkilön rangaistusvastuusta

2 §

Rangaistusvastuun edellytykset

Oikeushenkilö voidaan tuomita yhteisösakkoon, jos sen lakimääräiseen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluva taikka oikeushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä on ollut osallinen rikokseen tai sallinut rikoksen tekemisen taikka jos oikeushenkilön toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

37 luku

Maksuvälinerikoksista

1, 4 ja 14 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Henrik Lax /r
 • vpj. Matti Vähänäkki /sd
 • jäs. Sulo Aittoniemi /alk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Erkki Kanerva /sd
 • Toimi Kankaanniemi /skl
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Lasse Virén /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Timo  Tuovinen