LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2008 vp

LaVM 7/2008 vp - HE 60/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 27 päivänä toukokuuta 2008 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 60/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

kehittämispäällikkö Liisa Heikkilä, oikeusministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • korkein oikeus
 • korkein hallinto-oikeus
 • Korkeimpien oikeuksien virkamiehet ry.

Lisäksi valiokunta on saanut kannanoton korkeimman oikeuden esittelijöiden edustajilta.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi säännöstä korkeimman hallinto-oikeuden esittelijänvirkojen nimikkeistä. Vanhemman hallintosihteerin viran nimike muutettaisiin esittelijäneuvokseksi ja hallintosihteerin viran nimike muutettaisiin oikeussihteeriksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syyskuun alusta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Voimassa olevan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain (1265/2006) 14 §:n mukaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa on esittelijöinä kansliapäällikkö, esittelijäneuvoksia, vanhempia hallintosihteereitä ja hallintosihteereitä. Lakivaliokunta on käsitellessään hallituksen esitystä laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä (LaVM 18/2006 vp) todennut, että hallintosihteerin virkanimike ei kuvaa korkeimman hallinto-oikeuden esittelijän tehtävää, joka on vaativa ja vastuullinen, pitkälti tuomarin virkaan rinnastettava tehtävä. Virkanimikettä voitiin valiokunnan mielestä pitää suorastaan harhaanjohtavana. Valiokunta ei kuitenkaan pitänyt tarkoituksenmukaisena tuossa yhteydessä tarkistaa esittelijöiden virkanimikkeitä, koska asia oli parhaillaan valmisteltavana työryhmässä. Valiokunta piti kuitenkin tärkeänä, että valmistelutyön tuloksena hallintosihteerin virkanimike korvataan sellaisella virkanimikkeellä, joka asianmukaisella tavalla kuvaa tehtävän luonnetta. Edellä mainittuun mietintöönsä viitaten lakivaliokunta on hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2008 antamassaan lausunnossa (LaVL 12/2007 vp) esittänyt talousarvioesitykseen lisättäväksi mainintaa, jonka mukaan 1.3.2008 lukien saadaan muuttaa vanhemman hallintosihteerin viran nimike esittelijäneuvokseksi ja hallintosihteerin viran nimike oikeussihteeriksi. Kyseiseen talousarvioon ei kuitenkaan sisällytetty tätä virkanimikemuutosta.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan ehdotettu virkanimikkeiden muutos ei vaikuta esittelijöiden palkkaukseen, sillä muutoksen jälkeenkin esittelijöiden virkojen palkkaluokkia olisi nykyiseen tapaan kolme (T 11, T 12 ja T 13). Uudistuksen jälkeen esittelijäneuvosten virkoja olisi kuitenkin kahdessa palkkaluokassa (T 12 ja T 13), kun nykyisin niitä on vain yhdessä (T 13). Palkkaluokat eivät siten olisi suoraan sidoksissa virkanimikkeeseen, vaan tehtävien vaativuuteen. Tällainen ratkaisu on nykyisin normaali käytäntö tuomarinpalkkausjärjestelmässä.

Hallituksen esitys korkeimman hallinto-oikeuden vanhemman hallintosihteerin ja hallintosihteerin virkanimikkeiden muuttamisesta toteuttaa valiokunnan edellä mainitussa mietinnössään asettamat tavoitteet, sillä uudet virkanimikkeet kuvaavat paremmin kyseisten tehtävien luonnetta ja vaativuutta. Esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Asiantuntijakuulemisessa korkein oikeus on kuitenkin katsonut, että korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöiden virkanimikkeiden muutos tulisi toteuttaa niin, että korkeimmassa hallinto-oikeudessa otettaisiin käyttöön samat virkanimikkeet kuin korkeimmassa oikeudessa eli oikeussihteeri, vanhempi oikeussihteeri ja esittelijäneuvos. Näin virkanimikkeet ja myös palkkarakenne olisivat ylimmissä tuomioistuimissa yhdenmukaiset. Lisäksi korkeimman oikeuden esittelijöiden edustajat ovat tuoneet esiin sen, että vanhemman oikeussihteerin viran nimikkeen muuttaminen esittelijäneuvokseksi tulee toteuttaa yhtäaikaisesti sekä korkeimman hallinto-oikeuden että korkeimman oikeuden esittelijöiden osalta.

Saadun selvityksen mukaan esityksen pohjana olevassa oikeusministeriön työryhmän mietinnössä (OM 2007:22) on hahmoteltu samanlaista virkarakennetta ja -nimikkeitä molempien ylimpien tuomioistuinten esittelijöille. Korkein hallinto-oikeus on omalta osaltaan kiirehtinyt muutoksen toteuttamista, mutta korkeimman oikeuden esittelijöiden osalta asia on vielä kesken. Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöiden virkanimikkeitä koskeva esitys on tuotu eduskunnan käsiteltäväksi juuri nyt lisäbudjetin yhteydessä, koska kyse on valtion virkamieslain 4 §:ssä tarkoitetuista ns. erittelyviroista, jotka voidaan saattaa eduskunnan käsiteltäviksi vain budjetin yhteydessä.

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta katsoo, että korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöiden virkanimikemuutos voidaan toteuttaa esityksessä ehdotetulla tavalla ja aikataulussa itsenäisenä muutoksena. Korkeimman hallinto-oikeuden vanhemman hallintosihteerin virkanimikettä ei siten ole tarpeellista eikä tarkoituksenmukaista muuttaa väliaikaisesti vanhemmaksi oikeussihteeriksi, kuten korkeimmassa oikeudessa, ottaen huomioon, että korkeimman oikeuden esittelijöitä koskeva vastaava uudistus on vireillä. Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että myös korkeimpien oikeuksien esittelijöitä koskeva uudistus saadaan valmiiksi mahdollisimman pian.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Heidi Hautala /vihr
 • vpj. Anna-Maja Henriksson /r
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kantola /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Tero Rönni /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Tuokila