LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2003 vp

LaVM 8/2003 vp - HE 153/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä joulukuuta 2003 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 153/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki, oikeusministeriö

apulaisjohtaja Tauno Aalto, oikeusrekisterikeskus

ylitarkastaja Heikki Partanen, tietosuojavaltuutetun toimisto

asianajaja Anna-Karin Mickwitz, Suomen Asianajajaliitto

lakimies Jouni Muhonen, Suomen Asiakastieto Oy

Viitetieto

Esitys on sovitettava yhteen samanaikaisesti eduskunnan käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen HE 149/2003 vp kanssa.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä. Laki korvaa konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetun asetuksen. Lakiehdotukseen sisältyvät säännökset muun muassa rekisterin tarkoituksesta ja ylläpidosta, tietojen merkitsemisestä ja poistamisesta, tietojen julkisuudesta sekä vahingonkorvausvastuusta. Rekisterin sisältöä sekä tietojen säilyttämistä ja luovuttamista koskevat säännökset vastaavat pääosin mainittua asetusta. Tietosisältöä on tarkistettu vastaamaan niitä muutoksia, jotka on tehty konkurssimenettelyyn eduskunnan hyväksymässä konkurssilainsäädännön uudistuksessa. Konkurssilain mukaan pesänhoitaja tekee konkurssin päättymistä koskevat ilmoitukset keskitetysti Oikeusrekisterikeskukselle eikä erillisen ilmoituksen tekeminen muille rekisteriviranomaisille ole enää tarpeen. Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi useita muita lakeja.

Esitys liittyy konkurssilainsäädännön uudistamiseen, ja ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samanaikaisesti konkurssilain kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

1. Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä

7 §. Tietojen poistaminen rekisteristä.

Pykälässä säädetään siitä, milloin konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterissä olevat tiedot poistetaan. Pykäläehdotuksesta ei kuitenkaan nimenomaisesti selviä, mistä siinä säädettävien määräaikojen laskeminen alkaa. Valiokuntakäsittelyn aikana on käynyt ilmi, että yleensä kyseiset määräajat on tarkoituksenmukaista laskea tuomioistuimen päätöksestä. Valiokunta ehdottaa tätä koskevan säännöksen lisäämistä pykälän 4 momentiksi. Jotta rekisterissä olevia tietoja ei muutoksenhakutilanteissa jouduttaisi väliaikaisesti poistamaan rekisteristä, on samalla tarpeen säätää siitä, että tietoa alemman tuomioistuimen ratkaisusta ei kuitenkaan poisteta ennen kuin asia on muutoksenhakutuomioistuimessa ratkaistu. Konkurssissa annettavan lopputilityksen ja yrityssaneerausasiassa annettavan loppuselonteon osalta valiokunta ehdottaa, että pykälään otetaan tietojen poistamista koskevan määräajan laskemisesta erityissäännös. Sen mukaan lopputilityksen osalta määräaika lasketaan siitä päivästä, jona se on hyväksytty, ja yrityssaneerauksessa annettavan loppuselonteon kohdalla puolestaan siitä, kun se on annettu tuomioistuimelle.

9 §. Tietojen julkisuus ja luovuttaminen.

Pykälän mukaan konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä voitaisiin luovuttaa tietoja sekä yksityisille että viranomaisille myös sähköisessä muodossa.

Pykälään ei kuitenkaan sisälly erityistä säännöstä tällaisten tietojen suojaamisesta silloin, kun niitä luovutetaan teknisen käyttöyhteyden välityksellä. Tämän vuoksi valiokunta muistuttaa siitä, että henkilötietolain (523/1999) 32 §:n 1 momentin mukaan rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Valiokunta tähdentää tämän velvollisuuden merkitystä erityisesti silloin, kun yksityisten tahojen käyttöön luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla henkilötunnuksia sisältäviä tietoja.

10. Laki vakuutusyhdistyslain 13 luvun 21 §:n muuttamisesta ja 11. Laki vakuutusyhtiölain 15 luvun 21 §:n muuttamisesta

Hallituksen esityksen 10. ja 11. lakiehdotuksessa ehdotetaan muutettaviksi samoja vakuutusyhdistyslain (1250/1987) ja vakuutusyhtiölain (1062/1979) pykäliä kuin hallituksen esityksessä HE 149/2003 vp. Viimeksi mainittu hallituksen esitys on parhaillaan talousvaliokunnan käsiteltävänä. Konkurssilain uudistus ja siihen liittyvinä myös lakivaliokunnan nyt käsiteltävinä olevat lakiehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan aikaisintaan kesällä 2004. Edellä mainittuun hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ovat puolestaan tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kyseiset lait on hyväksytty ja vahvistettu. Ne tulevat siis hyvin todennäköisesti voimaan aikaisemmin kuin konkurssilainsäädännön uudistus. Näin ollen lakiehdotusten tarpeellinen yhteensovittaminen on tarkoituksenmukaisinta tehdä hallituksen esityksen HE 149/2003 vp valiokuntakäsittelyn aikana. Tämän vuoksi lakivaliokunta ehdottaa nyt 10. ja 11. lakiehdotuksen hylkäämistä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että 2.—9. sekä 12. ja 13. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina,

että 10. ja 11. lakiehdotukset hylätään, ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 § muutettuna seuraavasti:

7 §

Tietojen poistaminen rekisteristä

(1—3 mom. kuten HE)

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitetut määräajat lasketaan päivästä, jona tuomioistuin on ratkaissut asian. Jos asia määräajan päättyessä on vireillä muutoksenhakutuomioistuimessa, tietoa alemman tuomioistuimen ratkaisusta ei kuitenkaan poisteta ennen kuin muutoksenhakutuomioistuin on ratkaissut asian. Lopputilityksen osalta määräaika lasketaan päivästä, jona se on hyväksytty, ja loppuselonteon osalta päivästä, jona se on annettu tuomioistuimelle. (Uusi 4 mom.)

_______________

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tuija Brax /vihr
 • vpj. Susanna Rahkonen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Marja Tiura /kok
 • Jan Vapaavuori /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Risto  Eerola

​​​​