LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2006 vp

LaVM 8/2006 vp - HE 29/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2006 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta (HE 29/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ma. käräjätuomari, hallitussihteeri Sami Sarvilinna, oikeusministeriö

työtuomioistuinneuvos Jorma Saloheimo, työtuomioistuin

puheenjohtaja, presidentti Pauliine Koskelo, tuomarinvalintalautakunta

varatuomari Kimmo Kurki, Elinkeinoelämän keskusliitto ry

työehtoasiantuntija Nikolas Elomaa, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan työtuomioistuimesta annettua lakia muutettavaksi siten, että työtuomioistuimen presidentin virka ja työtuomioistuinneuvoksen virka muutetaan vakinaisesti täytettäviksi. Muutoksella vahvistettaisiin työtuomioistuimen puheenjohtajien riippumattomuutta ja puolueettomuutta erityisesti Suomen perustuslaissa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksessa edellytetyllä tavalla.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan työtuomioistuimen presidentin, työtuomioistuinneuvoksen sekä työtuomioistuimen jäsenten ja varajäsenten eroamisiän muuttamista 67 vuodesta 68 vuoteen yhdenmukaisesti virkamieslaissa säädetyn yleisen eroamisiän kanssa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin.

Lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentin mukaan tuomarinvalintalautakunta voi ennen nimitysesityksen tekemistä pyytää hakijoista lausunnon saman pykälän 3 momentissa tarkoitetuilta keskusjärjestöiltä. Perusteluiden (s. 8/I) mukaan tarkoituksena on kuitenkin, että lausunto pyydettäisiin tuomarinvalintalautakunnan harkinnan mukaan paitsi keskusjärjestöiltä myös vastaavassa asemassa olevilta julkisen sektorin organisaatioilta. Valiokunta ehdottaa säännöstä täydennettäväksi siten, että sen sanamuoto vastaa perusteluista ilmenevää tarkoitusta.

Lakiehdotuksen 2 §:n 3 momentin mukaan työtuomioistuimen jäsenistä kaksi nimitettäisiin muun muassa työministeriön esityksestä. Valtionhallinnon työnantaja-, henkilöstö- ja työmarkkinapolitiikkaa sekä henkilöstön palvelussuhteen ehtoja koskevat asiat kuuluvat kuitenkin valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 17 §:n 7 kohdan mukaan valtiovarainministeriön toimialaan. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa säännöstä muutettavaksi siten, että nimitysesityksen tekemiseen osallistuu työministeriön asemesta valtiovarainministeriö.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 § muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus
2 §

(1 mom. kuten HE)

Presidentti, työtuomioistuinneuvos ja kaksi jäsentä nimitetään henkilöistä, joiden ei voida katsoa edustavan työnantaja- eikä työntekijäetuja. Presidentin ja työtuomioistuinneuvoksen nimittämisestä ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa (205/2000). Tuomarinvalintalautakunta voi ennen nimitysesityksen tekemistä pyytää hakijoista lausunnon 3 momentissa tarkoitetuilta keskusjärjestöiltä ja työmarkkinalaitoksilta sekä valtiovarainministeriöltä ja Suomen Pankilta. Tässä momentissa tarkoitetut kaksi jäsentä toimivat tarvittaessa varapuheenjohtajina. Heidän on oltava tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneita ja työoloihin perehtyneitä. Kummallekin jäsenelle nimitetään samat kelpoisuusvaatimukset täyttävät kaksi varajäsentä.

Kahdeksan jäsenen on oltava työsuhteisiin perehtyneitä. Näistä jäsenistä neljä nimitetään työnantajayhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen sekä neljä työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen esityksestä. Neljän muun jäsenen on oltava virkasuhteisiin perehtyneitä. Kaksi näistä jäsenistä nimitetään valtiovarainministeriön, kunnallisen työmarkkinalaitoksen, evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksen ja Suomen Pankin sekä kaksi valtion ja Suomen Pankin virkamiesten sekä kunnallisten ja kirkollisten viranhaltijain ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen esityksestä. Kutakin jäsentä kohti nimitetään kaksi varajäsentä samalla tavalla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tuija Brax /vihr
 • vpj. Susanna Rahkonen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Tuomo  Antila