LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2011 vp

LaVM 8/2011 vp - HE 108/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä marraskuuta 2011 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta (HE 108/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

ylitarkastaja Jennimari Huovinen, oikeusministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Helsingin hallinto-oikeus.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hallinto-oikeuslakia. Hallinto-oikeuslain pykälään, jossa luetellaan asiat, jotka hallinto-oikeus on päätösvaltainen ratkaisemaan yksijäsenisenä, lisättäisiin siitä puuttuva viittaus ajokorttilaissa säädettyihin ajo-oikeus- ja ajokorttiasioihin. Uuden ajokorttilain säätämisen yhteydessä suuri osa tieliikennelain säännöksistä on kumottu ja ajo-oikeutta ja ajokorttia koskeva sääntely on siirretty ajokorttilakiin.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2012.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ajo-oikeutta ja ajokorttia koskevista asioista on perinteisesti säädetty tieliikennelain 5 luvussa sekä sen nojalla annetussa ajokorttiasetuksessa. Hallinto-oikeus on hallinto-oikeuslain 12 b §:n mukaan päätösvaltainen ratkaisemaan yksijäsenisenä muun muassa tieliikennelain 5 luvussa säädettyjä ajokortti- ja ajo-oikeusasioita koskevat muutoksenhakemukset. Näissä valituksissa on yleensä kyse poliisin tekemästä päätöksestä ajokortin väliaikaisesta poisottamisesta tai ajokorttiluvan peruuttamisesta.

Keväällä 2011 annetulla uudella ajokorttilailla on koottu ajokorttisäädökset yhteen laintasoiseen säädökseen, missä yhteydessä muutettiin ja osittain kumottiin tieliikennelain säännöksiä sekä siirrettiin ajo-oikeutta ja ajokorttia koskeva sääntely ajokorttilakiin. Ajokorttilain säätämisen yhteydessä ei ole kuitenkaan muutettu hallinto-oikeuden päätösvaltaisuutta koskevia säännöksiä vastaamaan uutta lainsäädäntöä niin, että ajokorttilaissa säädetyt ajo-oikeus ja ajokorttiasiat voitaisiin aikaisempaa lainsäädäntöä vastaavasti ratkaista edelleen yhden tuomarin kokoonpanossa.

Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä on kyse hallinto-oikeuslakiin lisättävästä viittauksesta uuteen ajokorttilakiin, jotta hallinto-oikeus olisi aiempaa lainsäädäntöä vastaavasti päätösvaltainen yksijäsenisenä ajokorttia tai ajo-oikeutta koskevissa muutoksenhakuasioissa. Tarkoituksena on siis täydentää hallinto-oikeuksien päätösvaltaisuutta koskevaa sääntelyä vastaamaan ennen ajokorttilain säätämistä vallinnutta oikeustilaa, ja ehdotettu muutos on käytännössä tekninen.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta puoltaa edellä mainitun muutoksen tekemistä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Anne Holmlund /kok
 • vpj. Lars Erik Gästgivars /r
 • jäs. James Hirvisaari /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Kristiina Salonen /sd
 • Jani Toivola /vihr
 • Ari Torniainen /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • Peter Östman /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Sivonen