LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN LAUSUNTO 13/2008 vp

LiVL 13/2008 vp - K 2/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä huhtikuuta 2008 lähettänyt hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2007 (K 2/2008 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Raimo Laitinen ja ylitarkastaja Arto Mäkelä, tarkastusvaliokunta

apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen ja neuvotteleva virkamies Riitta Viren, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • JHL työntekijät
 • Ylemmät toimihenkilöt YTN
 • InTek ry.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Liikenne- ja viestintävaliokunta on tässä lausunnossa käsitellyt toimialaansa kuuluvia, sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä kertomuksessa selostettuja eduskunnan lausumia.

Eduskunnan lausumat

Liikenne- ja viestintävaliokunta katsoo, että seuraava eduskunnan lausuman johdosta suoritettu, kertomuksessa selostettu toimenpide on riittävä tai lausuma on muutoin käynyt tarpeettomaksi:

 • Valtion henkilöstön asema aluellistamis- ym. organisaation muutostilanteissa

  HE 148/2005 vp (s. 170—171)

 • Keinottelu erilaisilla alusten konetehoa ilmoittavilla todistuksilla

  HE 38/2002 vp (s. 213)

 • Ilmailuhallinnon toimintamenot

  HE 138/2005 vp (s. 216—217)

 • Tieliikelaitoksen muuttaminen osakeyhtiöksi, siirtyvän henkilöstön eläke-etuudet

  HE 92/2007 vp (s. 218—219)

Liikenne- ja viestintävaliokunta ei pidä seuraavia hallituksen kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä vaan katsoo, että alla olevat valiokunnan aloitteesta hyväksytyt eduskunnan lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää hallituksen kertomuksessa:

 • Tekijänoikeusjärjestelmä

  HE 98/2006 vp (s. 142 ja 192)

 • Huoltovarmuus

  Kauppa-aluskanta

  HE 14/1999 vp (s. 212)

 • Matkustajaluettelot

  HE 59/2004 vp (s. 213—214)

 • Ulkomaanliikenteessä toimivien varustamojen tukeminen

  Ahvenanmaan merenkulun tukeminen

  HE 72/2004 vp (s. 214—215)

 • Hintakatto

  HE 74/2004 vp (s. 215)

 • Ajokieltojärjestelmä

  HE 104/2004 vp (s. 215)

 • Postipalvelut

  HE 241/2004 vp (s. 215—216)

 • Radiotoiminnan toimiluvat

  HE 82/2005 vp (s. 216).

 • Liikennetraktorit

  HE 24/2006 vp (s. 217)

 • Sähköinen asiointi

  HE 61/2006 vp (s. 218)

 • Tiemaksujärjestelmä

  HE 109/2006 vp (s. 218)

 • Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyky

  HE 115/2007 vp (s. 219)

Lausunto

Lausuntonaan liikenne- ja viestintävaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd (osittain)
 • jäs. Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Reijo Paajanen /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • vjäs. Reijo Laitinen /sd
 • Sari Palm /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaj Laine

​​​​