LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN LAUSUNTO 16/2006 vp

LiVL 16/2006 vp - HE 67/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä kesäkuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 67/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi ulkoasiainvaliokuntaan samalla määrännyt, että liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto ulkoasiainvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

EU-avustaja Kaisa Laitinen ja ylitarkastaja Virpi Laukkanen, liikenne- ja viestintäministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan lokakuussa 2004 Euroopan perustuslaista tehty sopimus sekä laki Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus korvaa eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta voimassa olevat sopimukset, joihin Euroopan unioni perustuu. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta on käsitellyt asiaa oman toimialansa osalta aikaisemmin myös valtioneuvoston EU:n perustuslakisopimuksesta antaman selonteon (VNS 6/2005 vp) yhteydessä.

Valtioneuvoston selonteossa VNS 6/2005 vp todettiin, että perustuslakisopimuksen III osan III osaston III luvun 7 jakson (III-236—III-245 artikla) liikennettä koskevat määräykset vastaavat asiallisesti EY-sopimuksen kolmannen osan V osaston määräyksiä. Euroopan laajuisia verkkoja koskevan perustuslakisopimuksen III osan III osaston III luvun 8 jakson (III-246—III-247 artikla) todetaan vastaavan asiallisesti EY-sopimuksen kolmannen osan XV osaston määräyksiä. Liikennettä ja yleiseurooppalaisia verkkoja koskeviin säännöksiin onkin perustuslakiehdotuksessa tehty vain semanttisia ja uuden ehdotuksen rakenteesta ja käytetyistä termeistä johtuvia muutoksia.

Valiokunnan huomiota kiinnitettiin siihen, että ainoat asiasisältöä koskevat muutokset ovat III-236 artiklan 3 kohdassa ja III-243 artiklassa. Kummallakaan ei ole kuitenkaan käytännön merkitystä: 236 artiklasta pois jätettyä yksimielisyysvaatimusta ei ole koskaan sovellettu, eikä 243 artiklan Saksan jaosta aiheutuneen taloudellisen haitan korvaamista koskeva kohta koske muita jäsenvaltioita.

Perustuslakisopimus ei myöskään vaikuta Euroopan unionin liikennettä ja Euroopan laajuisia verkkoja koskevan toimivallan alaan. Toimivaltaluokittelussa liikenne kuuluu jaettuun toimivaltaan.

Sopimukseen Euroopan perustuslaista on liitetty pöytäkirja jäsenvaltioiden yleisradiotoiminnasta, joka asiallisen sisältönsä puolesta täysin vastaa EY-sopimuksen liitteenä olevaa ns. Amsterdamin pöytäkirjaa.

Valiokunta totesi valtioneuvoston selontekoa käsitellessään, että perustuslakiehdotus täten on valiokunnan toimialaa koskevilta osiltaan hyväksyttävissä, eikä pitänyt aiheellisena antaa eri lausuntoa asiasta.

Edellä olevin perustein valiokunta katsoo, että hallituksen esitys Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on valiokunnan toimialaa koskevilta osiltaan hyväksyttävissä.

Lausunto

Lausuntonaan liikenne- ja viestintävaliokunta esittää,

että ulkoasiainvaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

​​​​