LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN LAUSUNTO 8/2006 vp

LiVL 8/2006 vp - K 4/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä huhtikuuta 2006 lähettäessään hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2005 (K 4/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan samalla määrännyt, että liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

merenkulkuneuvos Aila Salminen, hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti ja neuvotteleva virkamies Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Liikenne- ja viestintävaliokunta on tässä lausunnossa käsitellyt lähinnä toimialaansa kuuluvia, sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä kertomuksessa selostettuja eduskunnan lausumia.

Eduskunnan lausumat

Liikenne- ja viestintävaliokunta katsoo, että seuraavat eduskunnan lausumien johdosta suoritetut, kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai ne ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi:

 • Tielaitoksen liikelaitostaminen

  HE 25/2000 vp (s. 218)

 • Yksityisteiden valtionapu

  HE 166/2000 vp (s. 222)

 • Laatuvarmenteet ja sähköinen allekirjoitus

  HE 197/2001 vp (s. 222)

 • Väylämaksuepäselvyydet

  HE 38/2003 vp (s. 223).

Liikenne- ja viestintävaliokunta ei pidä seuraavia hallituksen kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä, vaan katsoo, että alla olevat valiokunnan aloitteesta hyväksytyt eduskunnan lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää hallituksen kertomuksessa:

 • Huoltovarmuus

  Kauppa-aluskanta

  HE 14/1999 vp (s. 218)

 • Keinottelu erilaisilla alusten konetehoa ilmoittavilla todistuksilla

  HE 38/2002 vp (s. 222)

 • Matkustajaluettelot

  HE 59/2004 vp (s. 223)

 • Ulkomaanliikenteessä toimivien varustamojen tukeminen

  Ahvenanmaan merenkulun tukeminen

  HE 72/2004 vp (s. 224)

 • Hintakatto

  HE 74/2004 vp (s. 225)

 • Ajokieltojärjestelmä

  HE 104/2004 vp (s. 225)

 • Postipalvelut

  HE 241/2004 vp (s. 225)

 • Radiotoiminnan toimiluvat

  HE 82/2005 vp (s. 226)

 • Ilmailuhallinnon toimintamenot

  HE 138/2005 vp (s. 226)

 • Valtion henkilöstön asema alueellistamis- ym. organisaation muutostilanteissa

  HE 148/2005 vp (s. 226)

 • Alusten jääluokista- ja jäänmurtaja-avustuksesta annettu laki

  HE 149/2005 vp (s. 227).

Lausunto

Lausuntonaan liikenne- ja viestintävaliokunta esittää perustuslakivaliokunnalle,

että perustuslakivaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

​​​​