LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN LAUSUNTO 8/2013 vp

LiVL 8/2013 vp - HE 15/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallintovaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä maaliskuuta 2013 lähettäessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 15/2013 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan samalla määrännyt, että liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto hallintovaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo, sisäasiainministeriö

erityisasiantuntija Anders Granfelt, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

päällikkö, poliisineuvos Kari Rantala, liikkuva poliisi

kuljetusasiantuntija Petri Murto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

hallintopäällikkö Timo Koskinen, Suomen Taksiliitto

toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen, Liikenneturva

hallituksen työvaliokunnan varapuheenjohtaja Pasi Nieminen, Moottoriliikenteen Keskusjärjestö

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • liikenne- ja viestintäministeriö.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Yleistä

Esityksessä ehdotetaan muun muassa, että liikkuva poliisi erillisenä hallinnollisena yksikkönä lakkautettaisiin. Liikkuva poliisi yhdistettäisiin paikallispoliisiin siten, että esimerkiksi liikkuvan poliisin nykyiset liikennevalvontatehtävät organisoitaisiin uudelleen. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan liikkuvan poliisin henkilöstö siirrettäisiin siihen perustettavaan poliisilaitokseen, jonka alueella liikkuvan poliisin paikallisyksikkö sijaitsee tällä hetkellä.

Esityksen tavoitteena on mm. lisätä toiminnan tehokkuutta ja yksinkertaistaa poliisiorganisaatiota päällekkäisten toimintojen purkamisella. Esityksen mukaan uudistuksella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, jotka liittyvät liikkuvan poliisin ja paikallispoliisin yhdistymiseen. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan henkilötyövuosina laskettuna liikkuva poliisi suorittaa tällä hetkellä liikennevalvonnasta 55 % ja paikallispoliisi 45 %. Suurin osa vakavista onnettomuuksista tapahtuu päätieverkolla, jonka valvonta on ollut käytännössä pitkälti liikkuvan poliisin tehtävänä. Kahden toimijan mallia on pidetty esityksen valmistelussa sekä toiminnallisesti että taloudellisesti epäoptimaalisena. Liikkuvalla poliisilla ja paikallispoliisilla on tällä hetkellä päällekkäiset koko maan kattavat toiminnan rakenteet sekä erilliset johtorakenteet. Molemmilla organisaatioilla on erilliset suunnittelutoiminnot, hallintopalvelut, toimitilat ja mm. ajoneuvokalusto. Purkamalla nämä päällekkäisyydet voidaan esityksen mukaan saavuttaa yli 6 miljoonan euron kustannussäästöt.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tavoitteena on, että poliisin toiminnalliset tulokset myös liikennevalvonnan osalta pysyvät nykytasolla. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan esityksellä puututaan lähinnä hallinnon raskauteen ja päällekkäisyyksiin, mutta ei vaikuteta liikennevalvonnan määrään ja laatuun.

Valiokunta toteaa, että tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa säästöjä joudutaan hakemaan kaikilla sektoreilla. Säästöjen kohdentaminen on haastavaa, ja eri vaihtoehdot eivät useinkaan ole helppoja. Valiokunta pitää lähtökohtaisesti positiivisena, että eri hallinnonaloilla tarkastellaan kriittisesti hallinto- ja johtamisrakenteita toiminnan kehittämiseksi.

Liikenneturvallisuuden valvonta ja sen kehittäminen

Kaikilla tulee olla mahdollisuus ja oikeus turvalliseen ja toimivaan liikkumiseen. Euroopan unionin ja Suomen liikenneturvallisuutta koskevien tavoitteiden mukaan liikennekuolemien määrän tulisi laskea puoleen vuoteen 2020 mennessä, mikä tarkoittaisi vuositasolla enintään 136:ta liikennekuolemaa. Vuonna 2012 liikenteessä kuoli noin 260 henkilöä. Tavoitteena on myös, että loukkaantumisten määrä vähenee neljänneksellä samalla aikataululla. Liikennetapaturmat ja vakavat loukkaantumiset ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma, jolla on inhimillisten vaikutusten lisäksi myös huomattavia taloudellisia vaikutuksia. Liikennevalvonnan riittävyydellä ja laadulla on aivan keskeinen merkitys asetettujen liikenneturvallisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamisen ja ylipäätään liikenteen turvallisuuden kannalta.

Liikkuvan poliisin tehtävänä on poliisin hallinnosta annetun lain 11 §:n mukaan mm. ohjata ja valvoa liikennettä sekä toimia liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Liikkuva poliisi seuraa liikenneturvallisuuskehitystä, kehittää liikennevalvonnan menetelmiä ja yhteistyössä Poliisin tekniikkakeskuksen kanssa liikennevalvonnassa käytettäviä välineitä, suorittaa raskaan liikenteen valvontaa, huolehtii EY:n säädöksissä edellytetystä vaarallisten aineiden kuljetusten sekä kuljettajien ajo- ja lepoaikojen valvonnasta sekä mm. suorittaa maastoliikenteen ja vesiliikenteen valvontaa.

Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille huolenaiheita siitä, miten liikennevalvonnan määrä ja laatu pystytään säilyttämään jatkossa, jos liikkuva poliisi hallinnollisena yksikkönä lakkautetaan. Valiokunta korostaa, että esityksen mukaan tavoitteena on säilyttää liikennevalvonnan määrä ja tuloksellisuus sekä toiminnan alueellinen kattavuus ennallaan. Valiokunta pitää ensisijaisen tärkeänä, että nämä tavoitteet toteutuvat myös käytännössä ja että säästöistä ja organisaatiomuutoksista huolimatta liikenteen valvonnasta ei tingitä. Valiokunta pitää välttämättömänä, että liikenteen valvontaan ja liikenneturvallisuustyöhön käytetään hallintorakenteen uudistamisen jälkeen vaikuttavuudeltaan nykyistä henkilötyövuosien määrää vastaava työpanos. Liikenteen valvonta ja liikenneturvallisuudesta huolehtiminen ei saa muodostua toissijaiseksi toiminnoksi, josta huolehditaan vain muiden tehtävien salliessa.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan liikennevalvonnan hyvä taso varmistettaisiin jatkossa perustamalla jokaiseen poliisilaitokseen liikennevalvontatoiminto. Valtakunnallisesti perustettaisiin valtakunnallinen liikenneturvallisuuden ja -valvonnan ohjaustoiminto. Valiokunta toteaa, että liikennevalvonnan johtamisen ja ohjauksen on välttämätöntä säilyttää myös kosketuspinta operatiivisen toiminnan arkeen. Muina toimenpiteinä esityksen mukaan toteutettaisiin liikennevalvonnan toimintatapojen yhtenäistäminen ja kehittäminen Road Policing -toimintamallin mukaisesti, automaattivalvonnan uudelleenorganisointi, liikennevalvontakoulutuksen keskittäminen Poliisiammattikorkeakouluun ja liikennevalvonnan strategisen ohjauksen ja tulosohjauksen kehittäminen. Näillä toimenpiteillä pyritään valiokunnan saaman selvityksen mukaan varmistamaan liikennevalvonnan määrä ja laatu tulevaisuudessa.

Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tulee valvonnan lisäksi etsiä uusia tapoja tehdä liikenneturvallisuustyötä. Valiokunta toteaa, että liikenteen turvallisuutta tulisi pyrkiä edistämään käyttämällä perinteisen valvonnan lisäksi laajaa keinovalikoimaa, tehostamalla eri toimijoiden yhteistyötä ja hyödyntämällä myös uuden teknologian, kuten esimerkiksi automaattisten rekisterinlukulaitteiden tai vastaavien teknisten laitteiden, tarjoamia mahdollisuuksia myös muussa liikennevalvonnassa kuin nopeusvalvonnassa. Automaattinen liikennevalvonta ei kuitenkaan voi eikä saa korvata perinteistä valvontaa.

Raskaan liikenteen valvonta

Raskaan liikenteen valvonta edellyttää erityisosaamista. Vaarallisten aineiden kuljetusta, ajoneuvon kuormaamista ja kuorman varmistamista, kuljettajan ajo- ja lepoaikoja, ajopiirtureita, kabotaasia sekä erikoiskuljetuksia koskevat määräykset edellyttävät sekä tietämystä että käytännön kokemusta valvonnan toteuttamisesta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan liikkuva poliisi suorittaa tällä hetkellä yli 90 % kaikesta raskaan liikenteen valvonnasta. Saadun selvityksen mukaan raskaan liikenteen valvonnan resurssit säilyvät ja raskaan liikenteen valvonta tulee säilymään erikoistoimintana siten, että nykyiset osaajat säilyvät näissä tehtävissä. Valiokunta pitää erityisen tärkeänä, että raskaan liikenteen valvontaan liittyvä osaaminen pystytään säilyttämään myös uudessa organisaatiomallissa. Valiokunta pitää hyvänä, että raskaan liikenteen valvonnan tason säilyminen on pyritty huomioimaan mm. perustamalla jatkossa erityinen valtakunnallinen raskaan liikenteen ohjaustoiminto.

Liikkuvan poliisin valvontaa on pyritty monipuolistamaan ns. Road Policing -ajattelulla, jonka pohjalta pyritään paljastamaan valvonnan yhteydessä myös muuta kuin liikennerikollisuutta. Tällaisia muita rikoksia ovat mm. kuljetusalaan liittyvät harmaan talouden rikokset. Raskaan liikenteen valvonnalla on olennainen merkitys kuljetusalan toimijoiden tasavertaisten kilpailumahdollisuuksien turvaamisen näkökulmasta tärkeän harmaan talouden ehkäisemisen kannalta. Valiokunta pitää hyvin tärkeänä, että erityisesti kuljetussektorilla lisääntynyt harmaa talous ei lähde kasvuun liikenteen valvontaa uudelleen organisoitaessa. Raskaan liikenteen harmaan talouden rikosten valvontaa ja tutkintaa on mahdollista tehostaa, kun sekä kenttävalvontaa tekevät liikenneryhmät että tutkintaa hoitavat talousrikosyksiköt voivat tehdä aiempaa tiiviimpää yhteistyötä yhteisen poliisilaitoksen sisällä.

Valiokunta painottaa myös liikennevalvontaa koskevan koulutuksen tehokkuuden ja laadun merkitystä. Esityksen mukaan jatkossa koulutusta kootaan nykyistä kattavammin Poliisiammattikorkeakouluun. Valiokunta pitää tärkeänä, että erityisesti raskaan liikenteen valvontaa koskevaan osaamiseen ja tämän ammattitaidon säilyttämiseen kiinnitetään koulutuksessa huomiota. Kouluttajilla tulisi valvonnan laadun varmistamiseksi olla riittävä yhteys myös tien päällä tehtävään työhön. Osaamisen osalta on yleisesti tärkeää huolehtia siitä, että liikkuvan poliisin erityisosaaminen liikennevalvonnassa saadaan käytännössäkin siirtymään uuteen organisaatiomalliin ja koulutuksella huolehditaan myös tämän osaamisen säännöllisestä ylläpitämisestä.

Lopuksi

Osana liikennepolitiikkaa on tarkoitus siirtää ajokorttihallinnon tehtävät poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle. Valiokunta pitää ajokorttihallintoon liittyvien tehtävien siirtämistä Liikenteen turvallisuusvirastolle viraston nykyiset muut tehtävät huomioon ottaen perusteltuna. Valiokunta toteaa, että tämänkaltaisten tehtävien siirrossa on välttämätöntä kiinnittää huomiota uusien tehtävien toteuttamisen kustannustason määräytymiseen.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan liikenne- ja viestintäministeriö ja sisäasiainministeriö vahvistavat yhteistyötä liikenneturvallisuuden ohjaustehtävässä, sovittavat yhteen liikenneturvallisuuden tulostavoitteet sekä suunnittelevat ja toteuttavat liikennevalvonnan kehittämisohjelman vuosille 2013—2016. Valiokunta pitää näitä linjauksia erittäin kannatettavina.

Valiokunta toteaa, että liikenteen turvallisuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää vastuullisten toimintatapojen ja asenteiden edistämistä sekä turvallisuusasioiden arvostuksen lisäämistä tieliikenteessä. Liikkuvalla poliisilla on ollut näkyvä rooli esim. koulujen liikennekasvatuksessa, ja myös nämä tarpeet tulee pystyä täyttämään uudessa organisaatiomallissa.

Liikkuva poliisi on asiantunteva organisaatio, joka nauttii yleisesti maantieliikenteessä liikkuvien toimijoiden ja myös ammattiliikenteen toimijoiden luottamusta. Valiokunta toteaa, että kansalaisille ei saa syntyä liikkuvan poliisin hallinnollisesta lakkauttamisesta sellaista kuvaa, että liikenteen valvonnan taso heikkenee. Liikenneturvallisuuden kannalta yksi keskeinen seikka on valvonnan näkyvyys, mikä synnyttää mielikuvan kiinnijäämisriskistä, ennaltaehkäisee väärinkäytöksiä ja voi vaikuttaa myös kansalaisten turvallisuuden tunteeseen. Ennen kaikkea uudistuksen alkuvaiheessa tulisi siten huolehtia poliisin riittävästä ja nykytilaa suuremmasta näkyvyydestä tieliikenteessä sekä muutosten oikeanlaisesta tiedottamisesta.

Valiokunta pitää hyvin tärkeänä, että liikennevalvonnan tasoa ja laatua seurataan jatkossa tiiviisti sekä määrällisten että laadullisten indikaattoreiden avulla.

Lausunto

Lausuntonaan liikenne- ja viestintävaliokunta esittää,

että hallintovaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Merja Kuusisto /sd (osittain)
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

ERIÄVÄ MIELIPIDE 1

Perustelut

Liikkuvan poliisi on olennainen osa suomalaista liikenneturvallisuutta. Liikkuvan poliisin lakkauttaminen aiheuttaa ongelmia tieliikenteessä. Liikkuvan poliisin yksikkö on monen alan asiantuntija raskaasta liikenteestä aina erävalvontaan. Jos liikkuvan poliisin tehtävät siirretään paikallispoliisille, merkittävä määrä tietotaitoa häviää ja liikenneturvallisuus vaarantuu. Emme tue valiokunnan lausuntoa, jossa hyväksytään liikkuvan poliisin lakkauttaminen.

Liikenneturvallisuus vähenee päätöksen seurauksena

Valiokunnan lausunnon ja hallituksen esityksen mukaan liikennevalvonnan määrä ja laatu sekä alueellinen kattavuus voidaan säilyttää ennallaan. Samaan aikaan, kun liikkuvaa poliisia ehdotetaan yhdistettäväksi paikallispoliisiin, paikallispoliisin yksiköitä karsitaan syrjäseuduilta. Työnjaossa liikenteenvalvonta ei saa jäädä muiden työvoimapulasta johtuvien järjestyspoliisitehtävien jalkoihin.

Kuten valiokunnan lausunnossakin todetaan, liikkuva poliisi nauttii yleisesti tienkäyttäjien luottamusta. Liikennevalvonnalla on paitsi rankaiseva myös tärkeä ennalta ehkäisevä rooli. Poliisin tulee näkyä teillä, jotta säännöksiä noudatettaisiin. Emme pidä järkevänä lakkauttaa pääasiassa hyvin toimivaa järjestelmää. Liikenneturvallisuus on vaarassa, jos liikkuva poliisi lakkautetaan.

Esitys ei tosiasiassa kevennä hallintoa eikä luo säästöjä

Jos liikennevalvonnan määrään, laatuun ja kattavuuteen ei ole tulossa muutoksia, on vaikea nähdä, mistä nuo merkittävät taloudelliset säästöt saadaan aikaan. Paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin väitetään tekevän paljon päällekkäistä työtä. Joissain kohdin hallintoa varmasti voitaisiinkin tiivistää säästöjen aikaansaamiseksi. Valiokunnan lausunnon mukaan kuitenkin liikennevalvonnan hyvä taso varmistettaisiin jatkossa perustamalla jokaiseen poliisilaitokseen liikennevalvontatoimisto ja valtakunnallinen liikenneturvallisuuden ja -valvonnan ohjaustoimisto. Tämän lisäksi perustettaisiin uusi valtakunnallinen raskaan liikenteen ohjaustoiminto.

Toisaalta hallintoa lakkautetaan ja toisaalla perustetaan uusia hallinnollisia yksiköitä. Mistä siis syntyvät säästöt? Säästöjä ei saa tehdä itse liikenteenvalvontatyöstä ja liikenneturvallisuudesta.

Raskaan liikenteen ja ammattiautoilijoiden valvonta on paras hoitaa valtakunnallisen organisaation kautta

Liikkuva poliisi suorittaa tällä hetkellä 90 prosenttia raskaan liikenteen valvonnasta. Erityisesti harmaan talouden torjunnassa ja kabotaasiliikenteen hillinnässä liikkuvalla poliisilla on suuri rooli. On odotettavissa, että kaikenlainen kansainvälinen liikenne kasvaa Suomessa mukaan lukien laillinen ja laiton kabotaasiliikenne ja kolmansien maiden liikenne. Tässä tilanteessa poliisin liikennevalvontaresursseja ei pitäisi missään nimessä vähentää.

Hallituksen esityksen vaarana on, että ammattiautoilijoita ei kohdella koko maassa yhdenvertaisesti. Yksittäiselle kuljetusalalla työskentelevälle poliisin harkintavallassa olevalla rangaistuksella voi olla ratkaiseva merkitys autoilijan koko uralle. Näissä asioissa ei saa olla yksittäisten paikallispoliisien tiedoista johtuvia eroja. Liikkuvan poliisin organisaation kautta on todennäköisempää, että rangaistukset ovat koko maassa yhtenäisempiä.

Mielipide

Edellä olevan perusteella esitämme,

että liikkuvaa poliisia erillisenä hallintoyksikkönä ei tule lakkauttaa.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2013

 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Ari Torniainen /kesk

ERIÄVÄ MIELIPIDE 2

Perustelut

Hallituksen esitys HE 15/2013 vp jatkaa epäonnistumaan tuomittua poliisin hallinnon uudistusta. Hallitus uskoo saavansa poliisin hallinnon uudistamisella aikaan säästöjä. Tosiasiallisesti paikallisten poliisiasemien sulkemisilla ja liikkuvan poliisin hallinnon romuttamisella syntyy "säästöjä" vain kiinni saatujen rikollisten tilastolliseen määrään.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan edustajina olemme erityisen huolissamme lakiesityksen vaikutuksista liikkuvan poliisin toimintakykyyn; esityksen mukaan liikkuva poliisi itsenäisenä yksikkönä lakkautettaisiin ja toiminnot siirrettäisiin paikallisiin poliisilaitoksiin.

Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä tätä. Liikkuva poliisi toimii tehokkaana yleisen tie- ja vesiturvallisuuden ylläpitäjänä, jonka roolia myöskään harmaan talouden vastaisessa työssä ei pidä väheksyä. Liikkuvan poliisin hallinnollisen organisaation lakkautus ja siirto osaksi muuta poliisitoimea synnyttää perustellun vaaran siitä, että tie- ja vesiliikenteen turvallisuuden valvonta heikkenee, kun liikkuvan poliisin käyttämiä resursseja jouduttaisiin valtionhallinnon poliisitoimeen vuosikausia kohdistamien säästöjen takia väistämättä käyttämään muun poliisipulan paikkaamiseen. Kentältä on jo saatu huolestuneita tietoja aikomuksista siirtää näitä yleisen liikenneturvallisuuden valvonnan resursseja muuhun poliisitoimeen heti, kun se on mahdollista.

Tulevina vuosina tieturvallisuuden merkitys kasvaa entisestään, kun EU:n vaatimuksesta joudumme lähivuosina vapauttamaan kabotaasiliikennettä. Se tietää ulkomaalaisten rekkojen ja ulkomaisten kuljettajien määrän voimakasta lisääntymistä teillämme. Heille Suomen talviset olot ovat tuntemattomat, ja liikenneturvallisuus kokemattomuuden ja kuluneen kaluston takia väistämättä heikkenee. Kabotaasiliikenteen lisääntyminen vaatiikin liikennevalvonnan resurssien lisäämistä niin turvallisuuden valvonnan kuin harmaan talouden torjunnan nimissä, joten ehdotetut muutokset liikkuvan poliisin toimintaan eivät silloin ole paikallaan.

Hallituksen esityksessä eräänä säästötavoitteena on leikata virkatehtävien hoidosta aiheutuvien päivärahakorvausten määrää rajoittamalla valvontaa yli 15 kilometrin päässä toimipisteessä. Erityisesti tämä säästö kohdistuu raskaan liikenteen valvontaan maanteillä, eikä perussuomalaiset voi tätä hyväksyä.

Asiantuntijoiden mukaan yhden liikenneonnettomuuden hinta yhteiskunnalle on helposti kaksi miljoonaa euroa ja vakavan loukkaantumisen hinta miljoonan euron luokkaa. Ei tarvita kovin kummoista tilastollista lisäystä onnettomuuksien kuukausittaiseen määrään, kun liikkuvan poliisin kokeman uudistuksen taloudelliset säästöt, alle 7 miljoonaa euroa, on uhrattu lisääntyneiden yhteiskunnallisten menojen alttarille.

Uusien maantieteelliseltä alueeltaan suurempien poliisiasemien luominen ei voi olla hallituksen vastaus kansalaisten mielipiteeseen siitä, että poliisi ei ole nykyisin riittävästi läsnä liikennehäiriöiden estämiseksi ja yleisen turvallisuudentunteen lisäämiseksi. On tärkeää, että poliiseja on riittävästi myös harvan asutuksen alueilla tie- ja vesiturvallisuutta valvomassa. Myös poliisien työurien pituuksien on oltava tarkoituksenmukaisia ja työuran jatkumista on tuettava myös iäkkäämmän poliisivoiman kohdalla. Työurien pidentämisessä on oltava yleisenä tavoitteena se, että mahdollisimman moni poliisi pystyy toimimaan kaikissa niissä olosuhteissa, joissa poliisi joutuu tehtäviä suorittamaan.

Mielipide

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallituksen esitys hylätään.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2013

 • Osmo Kokko /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps