LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN LAUSUNTO 9/2005 vp

LiVL 9/2005 vp - K 3/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä huhtikuuta 2005 lähettäessään hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2004 (K 3/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan samalla määrännyt, että liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Liikenne- ja viestintävaliokunta on tässä lausunnossa käsitellyt toimialaansa kuuluvia, sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä kertomuksessa selostettuja eduskunnan lausumia.

Eduskunnan lausumat

Liikenne- ja viestintävaliokunta katsoo, että seuraavat eduskunnan lausumien johdosta suoritetut, kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai ne ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi:

 • Digitaalisen lähetystoiminnan toimiluvat ja rahoitussuunnitelmat

  HE 34/1998 vp (s. 214)

 • Suomen kauppalaivaston kilpailukyvyn edistäminen

  HE 144/2001 vp (s. 219)

 • Luonnollisten henkilöiden verkkotunnukset

  HE 96/2002 vp (s. 221)

 • Rattijuopumuksien vähentäminen

  LA 99/2002 vp (s. 221)

 • Digitaaliseen televisiotoimintaan siirtymisen nopeuttaminen ja matkapuhelinverkon mastojen rakentaminen

  HE 112/2002 vp (s. 221)

 • Laki junaturvallisuuden perusteista

  HE 162/2002 vp (s. 222)

 • Ajoterveyden osoittaminen

  HE 29/2003 vp (s. 223)

 • Tietoturvamaksu

  HE 125/2003 vp (s. 224)

 • Yhteispalvelupisteiden luominen

  VNS 4/2003 vp (s. 224)

Liikenne- ja viestintävaliokunta ei pidä seuraavia hallituksen kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä, vaan katsoo, että alla olevat valiokunnan aloitteesta hyväksytyt eduskunnan lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää hallituksen kertomuksessa:

 • Huoltovarmuus

  Kauppa-aluskanta

  HE 14/1999 vp (s. 215)

 • Tielaitoksen liikelaitostaminen

  HE 25/2000 vp (s. 215)

 • Yksityisteiden valtionapu

  HE 166/2000 vp (s. 218)

 • Laatuvarmenteet ja sähköinen allekirjoitus

  HE 197/2001 vp (s. 219)

 • Keinottelu erilaisilla alusten konetehoa ilmoittavilla todistuksilla

  HE 38/2002 vp (s. 220)

 • Väylämaksuepäselvyydet

  HE 38/2002 vp (s. 223)

 • Matkustajaluettelot

  HE 59/2004 vp (s. 225)

 • Ulkomaanliikenteessä toimivien varustamojen tukeminen

  Ahvenanmaan merenkulun tukeminen

  HE 72/2004 vp (s. 225)

 • Ajokieltojärjestelmä

  HE 104/2004 vp (s. 226)

Lausunto

Lausuntonaan liikenne- ja viestintävaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

​​​​