LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2003 vp

LiVM 1/2003 vp - HE 13/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä toukokuuta 2003 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta (HE 13/2003 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 3/2003 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Liisa Ero ja ylitarkastaja Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö

johtaja Jorma Koivunmaa, Viestintävirasto

IPR-päällikkö Tiina Ryhänen, Radiolinja Oy

kehityspäällikkö Tapio Haapanen, TeliaSonera Oyj

lakimies Eeva Laatikainen, FiCom

HALLITUKSEN ESITYS

Eduskunta hyväksyi uuden viestintämarkkinalain 7 päivänä helmikuuta 2003. Laki tulee voimaan 25 päivänä heinäkuuta 2003. Ehdotetusta viestintämarkkinalaista poistettiin eduskuntakäsittelyssä säännökset teleyritysten valvontamaksusta ja teleurakoitsijoiden valvontamaksusta, joilla olisi katettu Viestintäviraston valvontatoiminnan kustannuksia.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi viestintämarkkinamaksusta ja teleurakointimaksusta. Esityksellä lisättäisiin viestintämarkkinalakiin kyseisiä maksuja koskeva sääntely. Viestintämarkkinamaksu olisi uusi maksu, jota teleyritykset maksaisivat vastineeksi Viestintäviraston tuottamista suoritteista. Maksu olisi määrältään kiinteä mutta määräytyisi maksuluokittain. Teleurakointimaksu puolestaan perittäisiin kaikilta samansuuruisena.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 25 päivänä heinäkuuta 2003.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Esityksessä nyt ehdotetut viestintämarkkinamaksu ja teleurakointimaksu poistettiin hallituksen esityksestä viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta HE 112/2002 vp perustuslakivaliokunnan lausunnon PeVL 61/2002 vp johdosta, koska silloin ehdotetut maksusäännökset eivät täyttäneet perustuslain vaatimuksia. Perustuslakivaliokunta on nyt antamassaan lausunnossa PeVL 3/2003 vp katsonut, että viestintämarkkina- ja teleurakointimaksu ovat valtiosääntöoikeudellisessa mielessä veroja. Koska verot on tuloutettava valtion talousarvioon, nyt säädettävät maksut ohjautuvat talousarvion kautta Viestintävirastolle. Valiokunta kantaa tässä yhteydessä huolta Viestintäviraston toiminnan rahoittamisesta.

Liikennevaliokunta on jo mietinnössään LiVM 26/2002 vp pitänyt tärkeänä, että tarvittavat hallituksen esitykset valmistellaan perusteellisesti siten, että turvataan Viestintäviraston toiminnan rahoitus siten, että se kattaa viraston toiminnasta syntyvät kustannukset. Valiokunta on edelleen katsonut, että tällä on keskeinen merkitys viraston toiminnan ja tehokkaasti valvottujen viestintämarkkinoiden kannalta. On tärkeää, että nyt säädettävillä maksuilla kerätyt varat ohjataan lyhentämättöminä Viestintävirastolle kattamaan sen toiminnasta aiheutuvia kuluja. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi lausuman, jossa edellytetään, että viestintämarkkina- ja teleurakointimaksulla kerättävät varat ohjataan lyhentämättöminä kattamaan Viestintäviraston toiminnasta aiheutuvia kuluja (Valiokunnan lausumaehdotus).

Yksityiskohtaiset perustelut

15 b. Maksuluokan määräytymisen perusteena oleva liikevaihto.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan katsonut, että pykälän 2 momenttiin sisältyvät asetuksenantovaltuudet ovat ongelmallisia siltä osin kuin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella voitaisiin antaa säännöksiä maksun perusteena olevan liikevaihdon määrittelystä. Koska perustuslakivaliokunta on edellyttänyt, että kyseiset asetuksenantovaltuudet poistetaan, jotta lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, valiokunta ehdottaa pykälän 2 momentista poistettaviksi säännökset maksun perusteena olevan liikevaihdon määrittelystä. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset momentin muotoiluihin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 15 b § muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus), ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus
15 b §

Maksuluokan määräytymisen perusteena oleva liikevaihto

(1 mom. kuten HE)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, miten maksun määräämiseksi tarpeelliset tiedot on ilmoitettava Viestintävirastolle (poist.).

_______________

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että viestintämarkkina- ja teleurakointimaksulla kerättävät varat ohjataan lyhentämättöminä kattamaan Viestintäviraston toiminnasta aiheutuvia kuluja.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

​​​​