LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2005 vp

LiVM 1/2005 vp - HE 275/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä helmikuuta 2005 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 275/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Riku Ahola, liikenne- ja viestintäministeriö

yksikön päällikkö, lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö

neuvotteleva lakimies Pertti Suortti, Viestintävirasto

HALLITUKSEN ESITYS

Muutoksen tarkoituksena on yhdistää Euroopan radioviestintätoimisto ja Euroopan televiestintätoimisto ja perustaa eurooppalainen viestintätoimisto. Euroopan radioviestintätoimiston tehtävänä on toimia eurooppalaisen posti- ja telehallintojen välisen konferenssin sähköisen viestinnän komitean asiantuntijaelimenä radioviestintään ja televiestintään liittyvissä asioissa. Muutos on luonteeltaan tekninen rationalisoimistoimenpide.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Kööpenhaminassa 17 päivänä joulukuuta 2002 Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan asiakirjan ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd (osittain)
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kok (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker