LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2008 vp

LiVM 1/2008 vp - HE 169/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä helmikuuta 2008 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 169/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • TeliaSonera Oyj
 • FiCom.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalakia väliaikaisesti. Lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan lakia sovellettaisiin myös verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa annetun Euroopan yhteisön asetuksen noudattamisen valvontaan ja rikkomisen seuraamuksiin sekä siitä johtuvien riitojen ratkaisemiseen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2008 ja olemaan voimassa 30 päivään kesäkuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 717/2007 verkkovierailusta yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella ja direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta, jäljempänä verkkovierailuasetus, tuli voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2007. Se on voimassa määräaikaisesti 30 päivään kesäkuuta 2010 asti, joten myös esitys viestintämarkkinalain muuttamisesta väliaikaisesti on perusteltu.

Valiokunta pitää perusteltuna sitä, että Viestintävirastolle mahdollistetaan verkkovierailuasetuksen valvonnassa samat keinot kuin muussa viestintämarkkinalain valvonnassa seuraamusmaksua lukuun ottamatta. Valiokunta painottaa myös viestintämarkkinalain mukaisten riitojen ratkaisumenettelyjen käyttöön ottoa asetuksen mukaisia velvoitteita koskevissa riidoissa.

Lausunnossaan LiVL 22/2006 vp valtioneuvoston kirjelmästä koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisestä verkkovierailusta valiokunta kiinnitti huomiota valtioneuvoston esittämään kahteen ehtoon. Loppuasiakashintojen voidaan olettaa laskevan ja teleyritysten voidaan olettaa säilyttävän taloudelliset toimintaedellytykset. Valiokunta korosti lausunnossaan silloin ja korostaa edelleen, että nämä ehdot ovat ehdottomia verkkovierailuasetuksen hyväksyttävyydelle ja ne tulee ottaa huomioon, kun komissio seuraavan kerran tarkastelee määräaikaisen asetuksen toimivuutta. Hallituksen nyt esittämä viestintämarkkinalain muutos vahvistaa verkkovierailuasetuksen noudattamisen valvontaa ja lisää edellä mainittujen ehtojen täyttymisen mahdollisuutta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • vjäs. Reijo Laitinen /sd
 • Lauri Oinonen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaj Laine

​​​​