LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2009 vp

LiVM 1/2009 vp - HE 224/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä helmikuuta 2009 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 224/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, liikenne- ja viestintäministeriö

toimistopäällikkö Tapio Gardemaister, Merenkulkulaitos

johtaja Olof Widén, Suomen Varustamot ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset. Muutokset hyväksyttiin Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriturvallisuuskomitean MSC:n 81. istunnossa vuonna 2006.

Eduskunnan hyväksyttäväksi ehdotetaan myös laki edellä mainitun sopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Yleissopimuksen muutoksella luodaan maailmanlaajuinen alusten tunnistus- ja seurantajärjestelmä.

Luvun muutokset tulivat kansainvälisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Suomi on diplomaattiteitse ilmoittanut IMO:lle, että muutokset tulevat Suomen osalta voimaan vasta nimenomaisen suostumuksen antamisen jälkeen. Yleissopimuksen liitteen V luvun muutosten voimaansaattamislaki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian yleissopimuksen muutosten hyväksymisen jälkeen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen V liitteeseen 19 päivänä toukokuuta 2006 tehtyjen muutosten ja lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitettuun yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • jäs. Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • vjäs. Sari Palm /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaj Laine

​​​​