LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2014 vp

LiVM 1/2014 vp - HE 205/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n ja tieliikennelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä joulukuuta 2013 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n ja tieliikennelain muuttamisesta (HE 205/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

liikenneneuvos Kimmo Kiiski, liikenne- ja viestintäministeriö

poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäministeriö

poliisitarkastaja Heikki Ihalainen, Poliisihallitus

toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi
 • Oikeusrekisterikeskus
 • Tietosuojavaltuutetun toimisto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia ja tieliikennelakia. Lainmuutoksilla pantaisiin täytäntöön liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (CBE-direktiivin) velvoitteet. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa liikenneturvallisuuteen liittyvien liikennerikkomusten tutkinnan tehokkuus myös silloin, kun rikkomukseen käytetty ajoneuvo on rekisteröity toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa liikennerikkomus on tehty.

CBE-direktiivi edellyttää Euroopan unionin jäsenvaltioiden ajoneuvorekistereiden ajoneuvotiedon sekä ajoneuvojen omistaja- ja haltijatiedon vaihtamista. Rikkomuksen tekovaltio voisi käyttää toisesta jäsenvaltiosta vastaanottamiaan tietoja sen määrittämiseksi, kuka on henkilökohtaisesti vastuussa direktiivissä tarkoitetuista yleisimmistä liikenneturvallisuuteen vaikuttavista liikennerikoksista ja -rikkomuksista. Tietojenvaihto tehostaisi erityisesti automaattisessa liikennevalvonnassa rekisteröityjen liikennerikosten ja -rikkomusten tutkintaa ja seuraamusten täytäntöönpanoa.

Suomen ajoneuvoliikennerekisterissä on jo tällä hetkellä CBE-direktiivin edellyttämät tietojenvaihtoelementit. Ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa säädetään mahdollisuudesta luovuttaa rekisterin tietoja sekä kansallisille että kansainvälisille viranomaisille ja muille toimijoille. Ajoneuvoliikennerekisteristä annettuun lakiin esitetään kuitenkin lisättäväksi maininta siitä, että CBE-direktiivin mukaisessa tietojenkäsittelyssä syntyvät lokitiedot ja valvontatiedot säilytettäisiin ja poistettaisiin ajoneuvoliikennerekisteristä noudattaen rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehtyä neuvoston päätöstä (Prümin päätöstä). Ajoneuvoliikennerekisteriä ylläpitää Liikenteen turvallisuusvirasto, ja se toimisi CBE-direktiivissä tarkoitettuna kansallisena tietojenvaihdon yhteyspisteenä.

Tieliikennelakiin esitetään lisättäväksi CBE-direktiivin mukainen säännös ilmoituksesta, jonka poliisi voisi tehdä liikennerikoksesta epäillyn, ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai muuten tunnistetulle henkilölle. Ilmoituksen lähettämisen edellytyksenä olisi se, että valvontaviranomainen päättäisi ryhtymisestä jatkomenettelyyn epäillyn liikennerikoksen johdosta. Tieliikennelaissa säädettäisiin myös CBE-direktiivin edellyttämistä ilmoitukseen sisältyvistä tiedoista: rikoksen tai rikkomuksen oikeudellisista seuraamuksista Suomessa, liikennerikkomuksen luonteesta, rikkomuksen tai rikoksen paikasta, päivämäärästä ja ajasta sekä niistä rikos- tai rikkomusnimikkeistä, joita on rikottu.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksellä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia (541/2003) ja tieliikennelakia (267/1981) ns. CBE-direktiivin (liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojen vaihdon helpottamista koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/82/EU) täytäntöönpanemiseksi.

Hallituksen esityksessä ehdotetuilla muutoksilla pyritään kehittämään rajat ylittävää tietojenvaihtoa liikenneturvallisuuteen liittyvien rikosten ja rikkomusten tutkinnan ja seuraamusten täytäntöönpanon tehostamiseksi erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa rikkomukseen käytetty ajoneuvo on rekisteröity toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa kuin missä liikennerikkomus on tehty. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden tulee vaihtaa ajoneuvoja ja niiden omistajia ja haltijoita koskevia tietoja, joita voidaan käyttää esityksessä tarkoitettujen yleisimpien liikenneturvallisuuteen vaikuttavien liikennerikosten ja -rikkomusten tekijöiden selvittämiseen.

Direktiivissä tarkoitettu tietojen vaihtaminen koskee kansallisten ajoneuvoliikennerekistereiden julkisia tietoja. Tietojen vaihtaminen jäsenvaltioiden välillä toteutettaisiin käytännössä siten, että kansallisena yhteyspisteenä toimiva viranomainen pääsisi yhteisen Eucaris-tietojärjestelmän avulla hakemaan suoraan näitä tietoja toisen valtion tietojärjestelmästä. Ehdotus velvollisuudesta säilyttää ja poistaa tietojen käsittelyä koskevat lokitiedot ja valvontatiedot noudattaen ns. Prümin päätöstä edistää valiokunnan käsityksen mukaan tietosuojan toteutumista. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan esityksessä on huomioitu muutoinkin asianmukaisesti henkilötietojen suojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevat vaatimukset.

Valiokunta pitää esityksessä tarkoitettua tietojen vaihdon kehittämistä hyvänä ja kannatettavana. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen voimassa oleva lainsäädäntö sinänsä mahdollistaa jo nykyisellään esimerkiksi ajoneuvojen omistaja- ja haltijatietojen lähettämisen teknisen käyttöyhteyden avulla myös toisille jäsenvaltioille. Direktiivillä luodaan kuitenkin osaltaan mahdollisuuksia rikkomuksiin syyllistyneiden nykyistä tehokkaampaan tunnistamiseen ja seuraamusten täytäntöönpanoon EU:n laajuisesti erityisesti automaattiseen liikennevalvontaan liittyen. Tehokas koko unionin laajuinen seuraamusten täytäntöönpano vaatisi kuitenkin saadun selvityksen mukaan todennäköisesti laaja-alaisempaa harmonisointia jäsenvaltioiden välillä sekä lainsäädännön että menettelytapojen osalta.

Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille näkemyksiä eräistä seuraamusjärjestelmän ja toisaalta mm. seuraamusten käsittelyyn liittyviä käytännön menettelytapoja koskevan sääntelyn muutostarpeista. Valiokunta toteaa, että näitä kysymyksiä ei ole mahdollista arvioida nyt käsiteltävänä olevan esityksen yhteydessä.

Esitys edellyttää, että tietojen vaihdon kansallisena yhteyspisteenä toimivan Liikenteen turvallisuusviraston tulee perustaa uusi tietojen luovutusta koskeva palvelu, ja Suomesta muihin jäsenvaltioihin tehtävät kyselyt edellyttävät myös muutoksia poliisin liikennevalvonnan tietojärjestelmiin. Valiokunta pitää tärkeänä, että ehdotetun sääntelyn vaatimat käytännön tietojärjestelmä- yms. muutokset toteutetaan mahdollisimman pian.

Esityksen mukaan poliisi voisi lähettää ilmoituksen tapahtuneesta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta epäillyn ja ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai muuten tunnistetulle henkilölle, jos poliisi on päättänyt ryhtyä teon johdosta jatkotoimiin. Valiokunta pitää todennäköisenä, että myös Suomen kansalaisille lähetetään jatkossa CBE-direktiivin mukaisia ilmoituksia muista jäsenvaltioista aiempaa olennaisesti enemmän. Tästä syystä valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että kansalaisille tiedotetaan riittävän tehokkaasti viimeistään heti lain voimaantulon jälkeen uudesta järjestelmästä ja erityisesti kansalaisilta mahdollisesti vaadittavista uusista käytännön menettelytavoista.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

_______________

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Hanna Tainio /sd
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula