LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2001 vp

LiVM 10/2001 vp - HE 145/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt   liikennevaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi   hallituksen   esityksen   laiksi   yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 145/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitusneuvos Kaisa-Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä tiesuunnitelmien voimassaoloa koskevilta osin. Eräiden tiesuunnitelmien voimassaoloajan jatkaminen tehtäisiin mahdolliseksi vielä kerran, koska hankkeiden toteuttaminen ei taloudellisen tilanteen vuoksi ole mahdollista suunnitelmien voimassaoloaikana.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2001.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä sellaisenaan.

Hankkeita, joita lakiehdotus koskee, on noin 50. Isoja, julkisuudessakin esillä olleita hankkeita ovat seuraavat:

 1. Valtatien 8 parantaminen välillä Kotiranta—Stormossen yleisten teiden järjestelyineen, sijaintikunnat Vaasa ja Mustasaari. Suunnitelma on vahvistettu vuonna 1993, ja sen voimassaoloaikaa on jatkettu joulukuussa 1997 neljällä vuodella. Tämän hankkeen suunnitelma vanhenee tämän vuoden lopussa.

 2. Valtatien 8 parantaminen välillä Turku—Marjamäki, sijaintikunnat Turku ja Raisio.

 3. Kantatien 45 parantaminen välillä Pirkkalan eritasoliittymä—Lakalaiva, sijaintikunnat Tampere ja Pirkkala (nk. Tampereen läntinen ohitustie).

  Hankkeiden 2 ja 3 suunnitelmat on vahvistettu vuonna 1994, ja niiden voimassaoloaikaa on jatkettu joulukuussa 1998 neljällä vuodella eli ensi vuoden loppuun.

 4. Valtatien 14 parantaminen välillä Aholahti—Mertala, sijaintikunta Savonlinna. Hankkeeseen liittyy tiesuunnitelma ja yksityisten teiden liittymäsuunnitelma. Tiesuunnitelma on vahvistettu vuonna 1995, ja sen voimassaoloaikaa on jatkettu joulukuussa 1999 neljällä vuodella eli vuoden 2003 loppuun.

 5. Valtatien 20 parantaminen välillä Hintta—Korvenkylä tiejärjestelyineen, sijaintikunnat Oulu ja Kiiminki. Suunnitelmat on vahvistettu kahdessa erässä, ja niiden voimassaoloaikaa on jatkettu vuoden 2002 loppuun ja vuoden 2003 loppuun.

Muut hankkeet ovat liikenneturvallisuushankkeita ja kevyen liikenteen väylien rakentamisia eri puolilla Suomea. Niitä tiepiirit toteuttavat perustienpidon määrärahoilla.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaista menettelyä ei ole ollut tarpeen soveltaa jatkettavaksi esitetyissä viidessä tiesuunnitelmassa, koska asianosaisia on kuultu ennen 14.1.1994. Asiaa koskeva säännös on ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 27 §:ssä. Ympäristövaikutukset on selvitetty hankkeen suunnitteluvaiheessa. Selvityksen mukaan ympäristöä koskevien selvitysten ajantasaisuus on varmistettu myös siinä vaiheessa, kun suunnitelmien voimassaoloaikaa on jatkettu.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan maanomistajia on kaikkien suunnitelmien osalta kuultu sillä tavoin kuin yleisistä teistä annetun lain 26 a §:ssä ja tieasetuksen 13 ja 14 §:ssä säädetään. Hankkeista tehdyt muistutukset ovat useimmiten olleet kiinteistökohtaisia, niissä on esitetty tielinjauksen tarkistamista, liittymien sijoittelua, alikulkuja, bussipysäkkien sijoituspaikkoja ym. toivomuksia. Kaikkiin muistutuksiin kunnat ja lääninhallitukset (nykyisin maakunnan liitot ja alueelliset ympäristökeskukset) ovat ottaneet asianmukaisesti kantaa. Selvityksen mukaan osa muistutuksissa mainituista asioista on voitu järjestää muistuttajien esittämällä tavalla jo ennen vahvistamispäätöstä. Osa muistutuksista johtaa tietoimitusmenettelyssä tiekorvauksiin. Osassa tapauksista muistutuksen tekijä on hakenut vahvistamispäätöksiin muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Vuoden 2002 talousarvioehdotuksesta antamassaan lausunnossa (LiVL 17/2001 vp) valiokunta totesi, että tieverkon kehittämiseen suunnatut määrärahat pienenevät. Lausunnossa esitetyn arvion mukaan laajennus- ja uusinvestoinneista voidaan käynnistää vain välttämättömimmät, kuten E18 Lohja—Lohjanharju-moottoritie. Lausunnossaan valiokunta totesi, että perusteltuja tarpeita tieverkon edelleen kehittämiseksi on muitakin ja että valiokunta tulee lausumaan näistä tarpeista tarkemmin nyt käsittelyssä olevan hallituksen esityksen yhteydessä.

Valiokunta kiinnittää erityistä huomiota Tampereen läntistä ohitustietä koskevan tiesuunnitelman pikaiseen toteuttamiseen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikennevaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Erkki Pulliainen /vihr
 • vpj. Annika Lapintie /vas
 • jäs. Jyri Häkämies /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Raimo Mähönen /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Ismo Seivästö /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Harry Wallin /sd
 • vjäs. Kari Myllyniemi /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Pekka  Nurminen

​​​​