LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2004 vp

LiVM 10/2004 vp - HE 38/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä ja Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä huhtikuuta 2004 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä ja Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 38/2004 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 11/2004 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

yksikönpäällikkö Ari Herrala, Ajoneuvohallintokeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tieliikenteen valvontalaitteista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3821/85 tarkoitettuihin tieliikenteen valvontalaitteisiin liittyvien ajopiirturikorttien myöntämisestä, jolla Ajoneuvohallintokeskukselle annettaisiin oikeus sopia kuljettaja- ja yrityskorttien myöntämisen siirtämisestä yksityiselle tai julkiselle palvelun tuottajalle. Tarkoituksena on saada ajopiirturikorttien jakaminen kattavaksi ja joustavaksi koko maassa hallinnon kustannukset minimoiden. Ajopiirturikorttien myöntäjät valittaisiin tarjouskilpailulla julkisia hankintoja koskevien säännösten mukaisesti samoin periaattein kuin nykyisin järjestetään kuljettajantutkintotoiminta.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamista siten, että Ajoneuvohallintokeskus toimisi tieliikenteen valvontalaitteiden ja niihin liittyvien ajopiirturikorttien hallinnon toimivaltaisena viranomaisena. Valvontalaitteena toimivalla ajopiirturilla valvotaan tieliikenteen ajo- ja lepoaikojen noudattamista. Neuvoston asetuksen mukaan kuljettaja, kuljetusyritys, valvontalaitteen korjaaja ja ajo- ja lepoaikojen valvoja tarvitsevat kukin oman ajopiirturikorttinsa, jonka myöntää jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Eero Reijonen /kesk (osittain)
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker