LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2005 vp

LiVM 10/2005 vp - HE 55/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten, liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten sekä tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä toukokuuta 2005 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten, liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten sekä tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 55/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen, liikenne- ja viestintäministeriö

liikenteen ohjauksen asiantuntija Mikko Karhunen, Tiehallinto

HALLITUKSEN ESITYS

Sopimusten tarkoituksena on lisätä tieliikenteen sääntöjen ja liikenteen ohjauksen yhtenäisyyttä sopimusvaltioissa. Muutoksilla täydennetään ja tarkennetaan aikaisempia sopimusmääräyksiä. Muutokset koskevat kevyen liikenteen asemaa, tietunneleitten turvallisuutta, ajoneuvojen rekisteritunnuksia, ajokorttien yhtenäisyyttä ja eräitä muita yksittäisiä sopimuskohtia. Suomessa ovat jo pääosin voimassa sopimusmuutoksia vastaavat säännökset.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa sopimusten ja lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina seuraavin huomautuksin.

Liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutokset

Liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutoksiin sisältyy sellaisia määräyksiä, joista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston 29 päivänä huhtikuuta 2004 Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista turvallisuusvaatimuksista antamassa direktiivissä. Tätä sopimusta on sen vuoksi eduskunnan hyväksymisen kannalta käsiteltävä jaetun toimivallan sopimuksena, ja tästä syystä valiokunta ehdottaa hyväksymisponnen muotoilemista siten, että hyväksyminen kattaa vain sopimuksen muutokset niiltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen ponnen muotoiluihin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission alaisen liikenneturvallisuustyöryhmän 43. istunnossa hyväksytyt muutokset tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen ja liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaan yleissopimukseen, siltä osin kuin niiden määräykset kuuluvat Suomen toimivaltaan, sekä tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävään eurooppalaiseen sopimukseen hyväksytyt muutokset ja

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Reijo Paajanen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker