LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2001 vp

LiVM 11/2001 vp - HE 190/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi liikennevakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 190/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Pekka Koivisto, sosiaali- ja terveysministeriö

hallitusneuvos Jarmo Hirsto, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • Ajoneuvohallintokeskus
 • Kuluttajien vakuutustoimisto
 • Liikennevakuutuskeskus
 • Vakuutusvalvontavirasto
 • Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan liikennevakuutuslakia, vakuutusyhtiölakia ja lakia ulkomaisista vakuutusyhtiöistä muutettaviksi siten, että kyseiset lait sopeutetaan neljänteen liikennevakuutusdirektiiviin. Ehdotuksen mukaan suomalaisen vakuutusyhtiön, joka harjoittaa liikennevakuutustoimintaa Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtiossa), sekä liikennevakuutustoimintaa Suomessa harjoittavan kolmannen maan vakuutusyhtiön, on nimettävä jokaiseen muuhun ETA-valtioon korvausedustaja. Hänen tehtävänään on liikennevahingon korvausvaatimusten selvittely ja korvausten suorittaminen silloin kun liikennevahingon on aiheuttanut Suomessa rekisteröity ja Suomessa toimiluvan saaneessa vakuutusyhtiössä vakuutettu ajoneuvo jossain ETA-valtiossa tai vihreän kortin järjestelmään liittyneessä kolmannessa maassa ja vahingonkärsineen kotipaikka on muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa.

Korvausedustajan nimeäminen olisi eräs toimiluvan myöntämisen edellytys, jos vakuutusyhtiö haluaisi harjoittaa lakisääteistä liikennevakuutusta. Liikennevakuutuskeskusta ehdotetaan korvausvaatimusten selvittelyssä tarvittavien tietojen keräämisestä ja jakelusta huolehtivaksi sekä korvauksesta vastaavaksi toimielimeksi. Tietokeskus auttaisi vahingonkärsijää selvittämään muun muassa vahingonaiheuttajan vakuutuksenantajan ja korvauksenhakijan asuinvaltiossa sijaitsevan vakuutuksenantajan korvausedustajan.

Liikennevakuutuskeskus toimisi myös Suomessa asuvalle vahingonkärsijälle omaisuus- ja henkilövahinkojen korvaamisesta vastaavana toimielimenä laiminlyönti- ja eräissä muissa tapauksissa.

Ehdotus parantaa niiden vahingonkärsineiden asemaa, jotka ollessaan matkalla toisessa ETA-valtiossa joutuvat muussa ETA-valtiossa kuin asuinvaltiossaan rekisteröidyn ja vakuutetun ajoneuvon aiheuttaman liikenneonnettomuuden uhriksi.   Ehdotus   parantaa   vahingonkorvaukseen oikeutetun asemaa myös eräissä ETA-alueen ulkopuolella tapahtuvissa liikennevahingoissa.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan eräin poikkeuksin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Valtioneuvoston asetuksella ehdotetaan säädettäväksi korvauselintä koskevien säännösten voimaantulosta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Valiokunta toteaa, että Vakuutusvalvontaviraston toimivallan osalta esitys sisältää nimenomaisen säännöksen (14 e § 4 mom.), jonka mukaan Vakuutusvalvontavirasto voisi ryhtyä vakuutusyhtiölain 14 luvussa tai ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 7 luvussa säädettyihin valvontatoimenpiteisiin, jos vakuutusyhtiö tai sen korvausedustaja ei määräajassa korvaa liikennevahinkoa, esitä perusteltua korvaustarjousta tai anna vastausta korvausvaatimukseen taikka jos yhtiö ei noudata viivästyskoron maksamista koskevaa säännöstä. Koska jo vakuutusyhtiölaissa ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa olevat em. valvontasäännökset antavat Vakuutusvalvontavirastolle mahdollisuuden valvontatoimenpiteisiin aina, kun vakuutusyhtiö ei noudata lakia, on erityinen liikennevakuutuslakiin ehdotettu valvontasäännös valiokunnan käsityksen mukaan tarkoitettu lähinnä korostamaan vakuutusyhtiöille niiden mahdollisen moitittavan menettelyn seuraamuksia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikennevaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Erkki Pulliainen /vihr
 • vpj. Annika Lapintie /vas (osittain)
 • jäs. Jyri Häkämies /kok
 • Erkki Kanerva /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Ismo Seivästö /kd
 • Timo Seppälä /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd
 • vjäs. Kari Myllyniemi /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

​​​​