LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2007 vp

LiVM 11/2007 vp - HE 99/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyllä muutospöytäkirjalla lisätyn VI liitteen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä lokakuuta 2007 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 99/2007 vp).

Lausunnot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti ympäristövaliokunta on antanut asiasta lausunnon (YmVL 11/2007 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

ylitarkastaja Anna-Leena Suppola, liikenne- ja viestintäministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehdyt muutokset. Muutokset hyväksyttiin Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriympäristön suojelukomitean MEPC:n 53. istunnossa vuonna 2005. Liite sisältää määräyksiä alusten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Eduskunnan hyväksyttäväksi ehdotetaan myös laki VI liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Liitteen muutokset tulivat kansainvälisesti voimaan 22 päivänä marraskuuta 2006. Suomi on diplomaattiteitse ilmoittanut IMO:lle, että muutokset tulevat Suomen osalta voimaan vasta nimenomaisen suostumuksen antamisen jälkeen. Tarkoituksena on, että muutos ja laki sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta saatetaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella mahdollisimman pian niiden hyväksymisen jälkeen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa muutospöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten ja hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomina.

Ympäristövaliokunta on lausunnossaan pitänyt rikkipäästöjen vähentämistä kannatettavana sekä typen oksidivaatimusten tiukentamista tärkeänä. Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää myös näitä päämääriä hyvinä ja korostaa samalla, että on välttämätöntä, että näihin päämääriin pyritään kansainvälisten sopimusten kautta. Tällöin ne koskevat tasapuolisesti kaikkia aluksia, ja sellaisin säännöksin voidaan parhaiten tehdä työtä Itämeren tilan parantamiseksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan Lontoossa vuonna 1997 tehdyn muutospöytäkirjan liitteeseen Lontoossa 22. heinäkuuta 2005 tehdyt muutokset siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Marko Asell /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Mats Nylund /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

​​​​