LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2009 vp

LiVM 11/2009 vp - HE 32/2009 vp HE 83/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 32/2009 vp) täydentämisestä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 1 päivänä huhtikuuta 2009 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta (HE 32/2009 vp).

Eduskunta on 2  päivänä kesäkuuta 2009 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 32/2009 vp) täydentämisestä (HE 83/2009 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan aloitteen:

LA 25/2009 vp Erkki Pulliainen /vihr  Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 7 §:n muuttamisesta.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

yksikönpäällikkö Ari Herrala, Ajoneuvohallintokeskus

ylitarkastaja Anssi Kartila, Tullihallitus

ylikonstaapeli Erkki Vikman, liikkuva poliisi

toimitusjohtaja Kyösti Orre, Logistiikkayritysten Liitto

toimitusjohtaja Petri Laitinen, Suomen Huolintaliikkeiden Liitto

toimitusjohtaja Iiro Lehtonen ja johtaja Pasi Moisio, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

toimitusjohtaja Mikko Melasniemi, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys (LOGY)

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Ajoneuvohallintokeskus
 • Itella Oyj
 • Logistiikkayritysten Liitto
 • Suomen Huolintaliikkeiden Liitto
 • Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys (LOGY)
 • Suomen Taksiliitto.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Hallituksen esitys 32/2009 vp

Neuvoston asetuksessa (ETY) No 3118/93 säädetään jäsenvaltioiden velvollisuudesta sallia toisesta jäsenvaltioista olevien liikenteenharjoittajien harjoittaa liikennettä tilapäisesti alueellaan, jäljempänä kabotaasi. Tilapäisyyden käsitettä ei määritellä asetuksessa tarkemmin. Hallituksen esityksessä ehdotettiin kabotaasin rajoittamista kansallisesti yhteen viikkoon maahan saapumisesta ilman määrällistä rajoitusta.

Hallituksen esitys 83/2009 vp

Hallituksen esityksen HE 32/2009 vp antamisen jälkeen kabotaasia koskeva säädösvalmistelu eteni Euroopan unionin tasolla, mistä syystä hallitus päätti täydentää alkuperäistä hallituksen esitystä. Täydentävässä hallituksen esityksessä ehdotetaan, että kabotaasi olisi sallittua viikon ajan ja tänä aikana saisi tehdä enintään kolme Suomen sisäistä kuljetusta. Viikko laskettaisiin maahan tuodun kuorman purkamisesta. Lisäksi ehdotetaan, että kuljetuksesta Suomeen ja jokaisesta Suomen sisäisestä kuljetuksesta vaaditaan todiste lain noudattamisen valvonnan mahdollistamiseksi. Lisäksi hallituksen esitykseen sisältyy säännös siitä, että postitoimen luvan haltijan työntekijän käyttämällä autolla tapahtuvaan postin jakeluun ei tarvita liikennelupaa.

Lakialoite

Valiokunta on ottanut tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi lakialoitteen (LA 25/2009 vp), joka on 7 §:n 1 momentin 10 kohdan osalta lähes samansisältöinen kuin hallituksen esitys HE 83/2009 vp.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen HE 32/2009 vp ja HE 83/2009 vp perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esityksiä tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Valiokunnan kuulemista asiantuntijoista osa on pitänyt kabotaasia lähtökohtaisesti hyvänä kuljetusmarkkinoiden avaamisen, kuljetuskustannusten optimoimisen ja kuljetustalouden parantamisen kannalta ja tuonut esille, että kabotaasilla voidaan vähentää kuljetusten tyhjänä ajoa mikä vaikuttaa liikenteen päästöjä vähentävästi.

Vuonna 2007 kabotaasin osuus oli Suomessa 0,04 % maanteiden 26 miljardista tonnikilometristä. Tarkkaa tietoa kuljetusten määrästä tällä hetkellä ei valiokunnan saaman selvityksen mukaan ole. Poliisin ja tullin valvontatietojen perusteella kabotaasin määrä on jonkin verran kasvanut, mutta kovin laajaa se ei vieläkään ole. Ehdotus sallii kabotaasin vain kansainvälisen kuljetuksen yhteydessä. Ehdotus rajaa pois kuljetukset, joissa Suomeen tultaisiin vain kabotaasin suorittamiseksi. Käytännössä esimerkiksi maansiirtokuljetukset olisivat vain harvoin sallittuja, koska maa-aineksia kuljetetaan harvoin yli rajan. Lisäksi edellytetään, että kansainvälinen kuljetus päättyisi Suomeen, eli pois rajataan maan läpikulun yhteydessä tapahtuva kabotaasi.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan kabotaasia koskevan voimassa olevan sääntelyn tulkinnanvaraisuus haittaa kuljetusmarkkinoiden toimintaa ja kabotaasin valvontaa. Jos toimintaa ei pystytä tehokkaasti valvomaan, tämä saattaa johtaa epäterveeseen kilpailuun, jossa toisesta valtiosta tuleva kuljetusyrittäjä saisi etua sijoittautumisesta muualle kuin Suomeen. Kuljetustoimintaa harjoittavien tasapuolisen kohtelun ja valvonnan tehostamiseksi valiokunta pitää hyvänä, että kabotaasista säädetään nykyistä täsmällisemmin. Esitys myös antaa viranomaisille paremmat mahdollisuudet valvoa lain noudattamista.

Esitetyt säännökset ovat samansuuntaisia EU-tasolla valmisteilla olevien säännösten kanssa. Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että asiasta säädetään jo tässä vaiheessa kansallisesti, koska EU-säännösten voimaantuloon menee vielä aikaa. Asianmukaisten kansallisten säännösten avulla voidaan pyrkiä estämään väärinkäytöksiä ja harmaan talouden syntymistä alalle.

Valiokunta pitää tärkeänä, että lain vaikutuksia ja mahdollisia muutostarpeita arvioidaan jatkossa, ja korostaa, että lain noudattamisen valvonnasta huolehtivien viranomaisten resurssien tarpeesta tulee huolehtia asianmukaisella tavalla.

Yksityiskohtaiset perustelut

Hallituksen esitysten yhdistäminen.

Valiokunta ehdottaa täydentävän hallituksen esityksen mukaisesti, että alkuperäinen hallituksen esitys HE 32/2009 vp ja sitä täydentävä esitys HE 83/2009 vp yhdistetään. Valiokunta kuitenkin ehdottaa 6 a §:ään ja 7 §:n 1 momentin 10 kohtaan eräitä muutoksia. Lisäksi valiokunta ehdottaa johtolauseen muuttamista hallituksen esitysten yhdistämisen vuoksi.

6 a § Tilapäinen liikenne.

Esityksen mukaan muualla kuin Suomessa myönnetyllä yhteisöluvalla saa luvanhaltijan käyttämällä ajoneuvolla tehdä enintään kolme Suomen sisäistä kuljetusta Suomeen päättyneen kansainvälisen kuljetuksen yhteydessä enintään viikon aikana siitä päivästä, jona Suomeen tuotu kuorma on purettu. Kuljetus Suomeen ja Suomen sisäinen kuljetus on osoitettava rahtikirjalla, kuljetustilauksella tai muulla luotettavalla todisteella.

Valiokunta pitää tärkeänä, että kolmen Suomen sisäisen kuljetuksen määrittelemiseksi on olemassa riittävän yksinkertainen ja täsmällinen malli, jota on mahdollista valvoa myös käytännössä. Kuljetusten keskeisenä tarkoituksena on viedä kuormaa johonkin määränpäähän. Kukin kuljetus päättyy kuorman purkamiseen tarkoitetussa määränpäässä. Näin ollen valiokunta katsoo, että kuorman purkamisen tulee olla määräävä tekijä sen arvioimisessa, koska ehdotetussa 1 momentissa tarkoitettu ensimmäinen, toinen ja kolmas Suomen sisäinen kuljetus päättyy. Kolmen kuljetuksen määräytymisessä ei ole ensimmäisen ajoneuvon lastauksen ja ensimmäisen kuljetuksen alkamisen jälkeen välttämätöntä erottaa toisen ja kolmannen kuljetuksen alkamishetkeä. Sen sijaan olennaista on, kuinka moneen määränpäähän kuormaa on viety, eli kuinka monta kertaa kuormaa on purettu. Sen sijaan ajoneuvon lastausten lukumäärällä ei ole kuljetusten määrän arvioinnin suhteen merkitystä. Suomen sisäisten kuljetusten määrä määräytyisi siten kuorman purkamisen lukumäärän mukaisesti. Valiokunta ehdottaa esityksen 6 a §:n 2 momenttiin lisättäväksi uuden 2 momentin, jossa määritellään yksityiskohtaisesti, mitä Suomen sisäisellä kuljetuksella tarkoitetaan.

Valiokunta katsoo, että esityksen noudattamisen valvonnan kannalta on tärkeää määritellä riittävän yksiselitteisesti, mitä 6 a §:ssä kuljetusten osoittamiseksi tarvittavalla luotettavalla todisteella tarkoitetaan. Lain noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten kannalta on olennaista, mitkä asiakirjat sen tulee hyväksyä luotettavaksi todisteeksi. Valiokunta katsoo kuitenkin, että koska EU-tasolla on parhaillaan valmisteilla asiaa koskeva säännös, esitykseen ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista lisätä tarkempaa luotettavan todisteen määritelmää. Valiokunta ehdottaa, että esityksen 6 a §:n uudeksi 3 momentiksi lisätään asetuksen antamista koskeva säännös, jonka mukaan luotettavista todisteista, joilla voidaan osoittaa kuljetus Suomeen ja Suomen sisäinen kuljetus, säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

Valiokunta korostaa, että luotettavista todisteista tulee säätää tarkemmin asetuksella mahdollisimman pian sen jälkeen, kun EU-tason säädösten sisältö asiasta on lopullisesti selvinnyt.

7 § Ilman lupaa sallittu kaupallinen liikenne.

Tavarankuljetus korvausta vastaan vaatii voimassa olevan lain mukaan pääsääntöisesti liikenneluvan ajoneuvoilla ja ajoneuvoyhdistelmillä, joiden kokonaismassa on yli 2 000 kiloa. Liikennelupajärjestelmä on tarkoitettu suojaamaan erityisesti kaupallista kuorma-autoliikennettä, ja sillä on haluttu saada aikaan luotettava maanteiden tavarankuljetusjärjestelmä. Postitoimenluvan haltijan hallinnassa olevat autot on kokonaismassasta riippumatta vapautettu liikenneluvasta voimassa olevan lain 7 §:n 1 momentin 10 kohdan perusteella. Tämä vapautus ei kuitenkaan koske esimerkiksi postitoimenluvan haltijan työntekijöiden jakeluautoina käytössä olevia autoja. Esityksessä ehdotetaan postinjakeluun käytettävien autojen vapauttamista lupavaatimuksesta niiden massasta riippumatta. Vapauttaminen koskisi kaikkia työsuhteisia postin jakajia. Esityksen mukaan lupaa ei tarvita suoritettaessa postipalvelulaissa (313/2001) tarkoitettua postinkuljetusta postitoimenluvan haltijan tai siihen työsuhteessa olevan henkilön hallinnassa olevalla ajoneuvolla.

Valiokunnan saaman selvityksen perusteella postinkuljettajien autoissa kuljetetaan tavanmukaisesti postinjakelun yhteydessä myös muita lähetyksiä kuin postipalvelulaissa tarkoitettuja kirjeitä ja paketteja. Tällaisia lähetyksiä ovat mm. sanomalehdet ja postinjakelun yhteydessä tavanmukaisesti jaeltavat osoitteelliset lehdet ja paketit sekä mainokset.

Valiokunta katsoo, että ehdotukseen on välttämätöntä lisätä postinjakajien osalta viittaus sanomalehdistä ja tavanmukaisesti postinjakelun yhteydessä jaettavista mainoksista sekä osoitteellisista paketeista ja lehdistä esityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdotuksella mahdollistetaan postinjakajien työskentely nykyisessä laajuudessa, mutta ei hämärretä postinjakelupalveluiden ja liikennelupaa edellyttävien muiden kuljetusten välistä rajaa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että hallituksen esityksiin sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutoin esitysten mukaisena paitsi 6 a ja 7 § muutettuina seuraavasti (Valiokunnan muutosehdotukset) ja

että lakialoite LA 25/2009 vp hylätään.

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun lain (693/2006) 7 §:n 1 momentin 10 kohta, 29 ja 30 § sekä

lisätään lakiin uusi 6 a § seuraavasti:

6 a §

Tilapäinen liikenne

(1 mom. kuten HE 83/2009 vp)

Edellä 1 momentissa tarkoitetut kolme Suomen sisäistä kuljetusta määräytyvät siten, että ensimmäinen kuljetus alkaa Suomeen päättyneen kansainvälisen kuljetuksen kuorman purkamisen jälkeen tehdystä ajoneuvon ensimmäisestä lastauksesta. Ensimmäinen kuljetus päättyy, kun kuormaa puretaan ensimmäisen kerran, toinen kuljetus päättyy, kun kuormaa puretaan toisen kerran, ja kolmas kuljetus päättyy, kun kuormaa puretaan kolmannen kerran (Uusi).

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista luotettavista todisteista säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella (Uusi).

7 §

Ilman lupaa sallittu kaupallinen liikenne

Lupaa ei tarvita suoritettaessa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10) postipalvelulaissa (313/2001) tarkoitettua postinkuljetusta postitoimenluvan haltijan hallinnassa olevalla ajoneuvolla tai postinkuljetusta, mukaan lukien sanomalehdet ja postinkuljetuksen yhteydessä tavanmukaisesti tapahtuva osoitteellinen lehtien, mainosten ja pakettien jakelu, postitoimenluvan haltijaan työsuhteessa olevan henkilön hallinnassa olevalla ajoneuvolla;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29 §

(Kuten HE 83/2009 vp)

30 §

(Kuten HE 32/2009 vp)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE 83/2009 vp)

_______________

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • vjäs. Sari Palm /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula