LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2002 vp

LiVM 12/2002 vp - HE 223/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta (HE 223/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Pekka Koivisto, sosiaali- ja terveysministeriö

vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen, liikenne- ja viestintäministeriö

lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen, oikeusministeriö

lakimies Jan Ylitapio, Liikennevakuutuskeskus

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Suomen Kuorma-autoliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikennevakuutuslain myötävaikutusta koskevia säännöksiä. Samalla laista poistettaisiin säännös, jonka perusteella liikennevakuutuskorvaus evätään tapauksissa, joissa ajoneuvoa on käytetty rikoksen tekemiseen.

Lisäksi lain 7 §:ää ehdotetaan muutettavaksi selkeämmäksi säännösten jäsentelyä muuttamalla.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että esityksen 7 §:n 1 momentissa esitetään henkilövahinkojen osalta eriytettäväksi tahallisuus ja törkeä huolimattomuus ja saatetaan ne korvausten osalta eriarvoisiksi. Valiokunnalle on esitetty, että tämä lisäisi vakuutuslaitosten korvauskuluja ja aiheuttaisi vakuutusmaksujen korottamistarvetta. Edelleen on esitetty pelko, että tämä myös höllentäisi suhtautumista törkeään huolimattomuuteen liikenteessä, vaikka tavoitteena tulee olla jokaisen liikenteessä olevan oman vastuun korostaminen. Valiokunta painottaa jokaisen liikenteessä liikkujan vastuuta liikenneturvallisuudesta, vaikka se suhtautuu myönteisesti myös kohtuullisuusnäkökohtien huomioon ottamiseen korvausta määrättäessä.

Yksityiskohtaiset perustelut

Hallituksen esityksessä olevan lain nimikkeestä puuttuu maininta muutettavista pykälistä, minkä vuoksi valiokunta esittää muutosta lain nimikkeeseen. Lain nimikkeen tulee olla laki liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikennevaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi lain nimike muutettuna seuraavasti (Valiokunnan muutosehdotus):

Valiokunnan muutosehdotus:

Laki

liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta

_______________

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Erkki Pulliainen /vihr
 • jäs. Erkki Kanerva /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Ismo Seivästö /kd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Kari Myllyniemi /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker