LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2007 vp

LiVM 12/2007 vp - HE 93/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta   on   2   päivänä   lokakuuta   2007   lähettänyt   liikenne- ja   viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi väylämaksulain muuttamisesta (HE 93/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, liikenne- ja viestintäministeriö

budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö

tf. avdelningschef Göran Holmberg, Ahvenanmaan maakunnan hallitus

apulaisjohtaja Matti Eronen, Merenkulkulaitos

johtava asiantuntija Raimo Mansukoski, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

asiamies Stefan Lomberg, Suomen Laivameklariliitto

toimitusjohtaja Hans Ahlström, Ahvenanmaan varustamoyhdistys

toimitusjohtaja Olof Widén, Rahtialusyhdistys

osastopäällikkö Jukka Kantola, Suomen Varustamoyhdistys

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väylämaksulakia. Väylämaksun yksikköhintaa ja enimmäismäärää aluskäynniltä alennettaisiin keskimäärin kymmenellä prosentilla. Alennus kohdennettaisiin kaikille alustyypeille painottaen lievästi kahteen parhaimpaan jääluokkaan kuuluvia aluksia. Lakiin lisättäisiin alusyhdistelmän määritelmä ja tarkentavat säännökset alusyhdistelmän väylämaksun määräytymisestä.

Esitys liittyy vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Valiokunta toteaa, että väylämaksujärjestelmä on ollut vuosina 2006 ja 2007 selvästi ylikatteellinen. Vuonna 2007 ylikatteellisuuden arvioidaan olevan yli 10 miljoonaa euroa. Hallituksen esityksen tavoitteena on poistaa tämä ylikatteellisuus. Väylämaksulla on tarkoitus kattaa vain merenkulussa käytettävien julkisten kulkuväylien ja vesiliikenteelle tarpeellisten turvalaitteiden rakentamisesta, ylläpidosta ja hoidosta, alusliikennepalvelusta ja jäänmurtajien avustustoiminnasta valtiolle aiheutuneet kustannukset.

Valiokunta pitää tärkeänä, että jatkossa seurataan väylämaksujärjestelmän toimivuutta siten, että vaikeassa kilpailutilanteessa toimivaa merenkulkualaa ei rasiteta valtion toimesta ylikatteellisilla maksuilla. Väylämaksujärjestelmän tulee nykyistä selvemmin tukea jääluokkiin 1A ja 1A Super kuuluvia aluksia, jotka aiheuttavat selvästi muita vähemmän jäänmurto- ja hinauskustannuksia. Lisäksi tulee huoltovarmuusnäkökohdat huomioon ottaen harkita tarvetta ja mahdollisuuksia tukea säännöllistä linjaliikennettä vähentämällä maksullisten käyntikertojen määrää.

Pidemmällä ajalla valiokunta pitää välttämättömänä siirtymistä ympäristöperusteisiin väylämaksuihin. Tämä edellyttää kuitenkin laajoja selvityksiä uudistuksen perusteista ja ympäristöperusteisen järjestelmän toimivuudesta esimerkiksi nykyisen jääluokkajärjestelmän kanssa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Marko Asell /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Mats Nylund /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • vjäs. Lauri Oinonen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaj Laine

​​​​