LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2008 vp

LiVM 12/2008 vp - HE 78/2008 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä kesäkuuta 2008 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 78/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö

lainsäädäntöneuvos Pertti Normia, sisäasiainministeriö

vanhempi hallitussihteeri Tuomas Aarnio, ympäristöministeriö

lakimies Anna Myllylä ja tiemestari Jarmo Puharinen, Tiehallinto

yksikön päällikkö, siirtopäällikkö Pekka Holopainen ja kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila, Helsingin kaupunki

Päälakimies Anu Kärkkäinen, Suomen Kiinteistöliitto ry

ympäristölakimies Leena Eränkö, Suomen Kuntaliitto

järjestöpäällikkö Juha Saarimäki, Suomen Omakotiliitto

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Suomen Kuntaliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ajoneuvojen siirtämisestä sekä muutettavaksi tieliikennelakia, ajoneuvolakia ja hallinto-oikeuslakia. Samalla kumottaisiin voimassa oleva laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä.

Keskeisimmät muutokset voimassa olevaan lakiin verrattuna olisivat siirto- ja säilytysaikojen lyhentäminen sekä siirtoja suorittavien viranomaisten tehtävien ja toimivaltuuksien selkeyttäminen. Teiden ja katujen pitäjien puuttumismahdollisuutta liikenneturvallisuutta vaarantavien tai väylänpitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämiseen lisättäisiin. Poliisin tehtävät rajoittuisivat tulevaisuudessa lähinnä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon ja onnettomuuksien tutkintaan. Siirtojen toteuttamisaikoja lyhennettäisiin ja romuajoneuvojen poistamista tehostettaisiin. Ajoneuvon omistajan ja haltijan oikeusturvasta huolehdittaisiin siirtokehotuksin ja siirrosta ilmoittamalla. Siirto- ja korvauspäätökseen voitaisiin hakea muutosta. Ajoneuvojen säilytysaikaa lyhennettäisiin kolmesta kuukaudesta 30 päivään. Lisäksi tarkistettaisiin tieliikennelain erityisiä pysäköintikieltoja koskevaa säännöstöä sekä tehtäisiin tarvittavat viittausmuutokset ajoneuvolakiin ja hallinto-oikeuslakiin.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan noin kuuden kuukauden kuluttua siitä kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. laki ajoneuvojen siirtämisestä

5 §. Siirto pysäköimistä koskevan säännöksen perusteella.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että pykälän 2 momentin yksityiskohtaiset perustelut ja pykälän 2 momentin sanamuoto ovat ristiriitaiset. Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan kunnalla tai kunnallisella pysäköinninvalvojalla on velvollisuus suorittaa virheellisesti pysäköidyn ajoneuvon lähi- tai varastosiirto yksityiseltä alueelta tai maastosta yksityisen alueen omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä. Yksityiskohtaisten perustelujen mukaan kunnalla tai kunnallisella pysäköinninvalvojalla ei olisi velvollisuutta ajoneuvon lähi- tai varastosiirtoon, vaan niillä olisi asiassa harkintavalta. Lakitekstin ja perustelujen välisen ristiriidan vuoksi valiokunta pitää tarpeellisena korostaa, että 2 momentissa on tarkoitettu säätää kunnalle tai kunnalliselle pysäköinninvalvojalle velvollisuus virheellisesti pysäköidyn ajoneuvon lähi- tai varastosiirtoon yksityisen alueen omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä.

Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan poliisilla on velvollisuus viipymättä suorittaa virheellisesti pysäköidylle ajoneuvolle lähi- tai varastosiirto, jos ajoneuvo vaarantaa liikenneturvallisuuden, ja poliisilla ja tienpitoviranomaisella on oikeus suorittaa vastaava siirto, jos ajoneuvo aiheuttaa huomattavaa haittaa tien käytölle. Kunnallisella pysäköinninvalvojalla ei ehdotuksen mukaan ole oikeutta ajoneuvon välittömään siirtoon. Asiantuntijakuulemisessa esitetyn mukaan kaupunkialueella virheellisesti pysäköityjen ajoneuvojen lähi- tai varastosiirrot suorittaa pääasiassa kunnallinen pysäköinninvalvoja myös kiireellistä siirtoa edellyttävissä tapauksissa. Ehdotettu sääntely saattaa sen vuoksi asiantuntijakuulemisen mukaan hidastaa puuttumista liikenneturvallisuutta vaarantaviin tai liikenteen sujumista haittaaviin pysäköinteihin. Valiokunnalle on esitetty, että pysäköinninvalvonnalla tulisi jatkossakin olla mahdollisuus toimittaa viipymättä virheellisesti pysäköidyn ajoneuvon lähi- tai varastosiirto, jos ajoneuvo haittaa tien käyttöä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että kunnallinen pysäköinninvalvoja voi jatkossakin ryhtyä viipymättä ajoneuvon siirtoon, jos ajoneuvosta aiheutuu tien käytölle huomattavaa haittaa. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa pykälän 3 momentin toista virkettä muutettavaksi siten, että lähi- tai varastosiirron voi toimittaa poliisi, tienpitoviranomainen tai kunnallinen pysäköinninvalvoja.

6 §. Siirto tiealueella tehtävän työn tai järjestettävän tapahtuman perusteella.

Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan tienpitoviranomainen voi toimittaa ajoneuvon lähisiirron, jos pysäköidystä ajoneuvosta aiheutuu haittaa tiealueella tapahtuville kunnossa- tai puhtaanapidolle taikka korjaus- tai rakennustyölle. Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan ennakkoon tiedossa olevasta tiealueella tehtävästä työstä tai järjestettävästä tapahtumasta on ilmoitettava kahta vuorokautta ennen suunniteltua siirtoa.

Ehdotetun pykälän 1 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että 1 momentti koskee tilanteita, joissa ajoneuvon sijainti haittaa ennakkoon tiedossa olevaa tiealueen kunnossapitoa taikka tiealueella suoritettavia ojankaivu-, kaapeli- ynnä muita vastaavia tienvarsitöitä taikka tiealueella järjestettävää tapahtumaa. Asiantuntijakuulemisessa on todettu, että ehdotetun pykälän 1 momentti on tarkoitettu sovellettavaksi myös sellaisissa tiealueen kunnossa- tai puhtaanapitotilanteissa, jotka eivät ennakkoon ole tienpitäjän tiedossa. Tienpitäjän on voitava siirtää ajoneuvot nopeastikin esimerkiksi tulvimistilanteissa ja aurauksen mahdollistamiseksi. Valiokunta toteaa, että ehdotetun momentin sanamuoto kattaa muutkin kuin ennakkoon tiedossa olevat tapaukset, ja korostaa, että ehdotetun pykälän 1 momentin sanamuodon mukaan tienpitoviranomaisella on oikeus suorittaa pysäköidyn ajoneuvon lähisiirto, jos ajoneuvosta on haittaa kunnossa- tai puhtaanapidolle taikka korjaus- tai rakennustyölle myös tilanteissa, jotka eivät ole ennakkoon tienpitoviranomaisen tiedossa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että 2.—4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattamattomina ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

ajoneuvojen siirtämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1—4 §

(Kuten HE)

5 §

Siirto pysäköimistä koskevan säännöksen perusteella

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Jos ajoneuvon pysäköinnistä aiheutuu vaaraa liikenneturvallisuudelle, poliisi on velvollinen viipymättä siirtämään ajoneuvon. Jos pysäköinti aiheuttaa huomattavaa haittaa tien käytölle, poliisi, tienpitoviranomainen tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi toimittaa lähi- tai varastosiirron viipymättä.

(4 mom. kuten HE)

6—16 §

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Reijo Paajanen /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

neuvotteleva virkamies Marjaana Kinnunen