LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2010 vp

LiVM 12/2010 vp - HE 167/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä lokakuuta 2010 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 167/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

liikenneneuvos, johtava asiantuntija Kari Saari, liikenne- ja viestintäministeriö

ylitarkastaja Erik Asplund, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Liikkuva poliisi
 • A-katsastus Oy
 • K1-Katsastajat Oy
 • Autotuojat ry
 • Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain voimaantuloa ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain voimassa oloa.

Ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain voimaantuloa ehdotetaan siirrettäväksi kaksi vuotta myöhemmäksi ja yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain voimassa oloa jatkettavaksi vastaavasti kahdella vuodella. Lisäksi laeissa otettaisiin huomioon Liikenteen turvallisuusviraston perustaminen.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Yksittäishyväksynnällä tarkoitetaan menettelyä, jolla yksittäinen uusi auto tai auton perävaunu hyväksytään rekisteriin merkittäväksi. Puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/ETY (tyyppihyväksyntädirektiivi) mahdollistaa yksittäisten ajoneuvojen hyväksymisen kansallisesti liikenteeseen EY-tyyppihyväksynnän sijasta yksittäishyväksynnällä. Yksittäishyväksynnässä tulee noudattaa vastaavia teknisiä vaatimuksia ja menettelyjä kuin EY-tyyppihyväksynnässä.

Osana tyyppihyväksyntädirektiivin kansallista voimaan saattamista hyväksyttiin keväällä 2009 kaksi lakia: Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä (228/2009, väliaikaislaki [voimassaoloaika 29.4.2009—31.12.2010]) ja Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä (227/2009, yksittäishyväksyntälaki), jonka oli tarkoitus tulla voimaan 1.1.2011.

Esityksessä ehdotetaan, että edellä mainitun väliaikaislain voimassaoloa jatketaan kahdella vuodella eli 31.12.2012 saakka, ja vastaavasti alun perin 1.1.2011 voimaantulevaksi suunniteltu yksittäishyväksyntälaki tulisi voimaan vasta 1.1.2013. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan voimaantuloaikojen siirtäminen on välttämätöntä, jotta parhaillaan käynnissä olevan katsastustoimilupia koskevan sääntelyn valmistelun yhteydessä ehditään arvioida myös yksittäishyväksyntälain muutostarpeet ja jotta Liikenteen turvallisuusvirasto saa tarvitsemansa lisäajan jatkossa tarvittavien yksittäishyväksyntää koskevien sopimusten ja mm. tarvittavan koulutuksen järjestämiseen.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan yksittäishyväksyntöjen myöntäminen ajoneuvoille on säädetty direktiivissä jäsenmaiden viranomaisten vastuulla olevaksi toiminnaksi. Koska Suomessa ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntöjä myöntävällä viranomaisella eli Liikenteen turvallisuusvirastolla ei ole hyväksyntöjen myöntämiseen tarvittavaa alueorganisaatiota, yksittäishyväksynnät on toteutettava jatkossa siten, että Liikenteen turvallisuusvirasto hankkii yksittäishyväksyntäpalvelut sopimuksin alan toimijoilta. Ennen yksittäishyväksyntälain voimaantuloa yksittäishyväksynnät hoidetaan niillä katsastustoimipaikoilla, joilla on ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain (1099/1998) mukainen katsastustoimilupa rekisteröintikatsastuksia varten. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan suurin osa tulevista yksittäishyväksynnän myöntäjistä tulee myös jatkossa olemaan nykyisiä katsastustoimipaikkoja.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula