LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2001 vp

LiVM 13/2001 vp - HE 205/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä marraskuuta 2001 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 205/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö

kansainvälisten asiain sihteeri Matti Eronen, Merenkulkulaitos

asiamies Päivi Saarinen, Suomen Konepäällystöliitto

asiamies Veikko Trast, Suomen Laivanpäällystöliitto

liittosihteeri Erkki Ukkonen, Suomen Merimies-Unioni ry

osastopäällikkö Jukka Kantola, Suomen Varustamoyhdistys ry

sjöfartskonsulent Kim Wasström, Ålands Redarförening

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Rahtialusyhdistys.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia. Muutos liittyy pakollisesta katsastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi 1999 annetun neuvoston direktiivin täytäntöönpanoon. Lailla luotaisiin järjestelmä, jolla alusturvallisuuden valvontaviranomaiset tarkastavat Suomen satamiin tai satamista säännöllisesti liikennöivät ro-ro-matkustaja-alukset ja suurnopeusmatkustaja-alukset ennen liikennöinnin aloittamista ja myöhemmin säännöllisin väliajoin. Alukset tarkastettaisiin riippumatta siitä, minkä lipun alla ne purjehtivat. Ennen liikennöinnin aloittamista suoritettavat perustarkastukset olisi suoritettava myös laivanisännän ja lippuvaltion osalta. Tarkastuksia suorittaessaan alusturvallisuuden valvontaviranomaisen olisi toimittava yhteistyössä sellaisen toisen Euroopan unionin jäsenvaltion hallinnon kanssa, jonka satamaan tai satamasta ro-ro-matkustaja-alus tai suurnopeusmatkustaja-alus harjoittaa säännöllistä liikennettä.

Säännölliselle ro-ro-matkustaja-alusliikenteelle ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteelle asetettaisiin tiettyjä turvallisuusvaatimuksia. Uutena vaatimuksena olisi muun muassa, että alus on varustettava matkatietojen tallentimella. Jos suoritetuissa tarkastuksissa todetaan, että alus ei täytä asetettuja vaatimuksia, aluksen liikennöinti tulisi estää. Pääosa direktiivin täytäntöönpanoon tarvittavista säännöksistä ehdotetaan sisällytettäväksi omana lukunaan alusturvallisuuden valvonnasta annettuun lakiin. Tarkemmat säännökset ehdotetaan annettaviksi valtioneuvoston asetuksella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunnan huomiota on kiinnitetty siihen, että ehdotetun lain uusista vaatimuksista aiheutuu varustamoille lisäkustannuksia. On valitettavaa, että matkatietojen tallenninta koskeva vaatimus lisää uusien alusten hintoja ja tallentimen asentaminen jo olemassa oleviin aluksiin on sitäkin kalliimpaa. Valiokunta on kuitenkin direktiiviehdotusta käsitellessään lausunnossaan LiVL 14/1998 vp pitänyt turvallisuuden edistämistä tärkeänä ja ilmaissut käsityksensä, jonka mukaan tavoitteena tulee olla, että matkan rekisteröimislaite on kaikissa aluksissa IMO:n määräysten astuessa voimaan. Valiokunta korostaa muutoinkin IMO-säännösten merkitystä kansainvälisinä sääntöinä. On tärkeää, että voidaan välttää kansainvälisen säännöstön kanssa ristiriidassa olevaa EU:n erikoissääntelyä.

Valiokunta pitää hyvänä 17 f §:n säännöstä, että laivanisännän on korvattava kaikki tarkastuksiin liittyvät kustannukset vain siinä tapauksessa, että tarkastuksissa ilmenee sellaisia puutteita, jotka antavat aihetta liikennöinnin estämiseen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikennevaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Erkki Pulliainen /vihr
 • jäs. Klaus Bremer /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Erkki Kanerva /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Risto Kuisma /rem
 • Markku Rossi /kesk
 • Ismo Seivästö /kd
 • Timo Seppälä /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker