LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2002 vp

LiVM 13/2002 vp - HE 212/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 50 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tieliikennelain 50 §:n muuttamisesta (HE 212/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen, liikenne- ja viestintäministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset. Liikenteen ohjauslaitteiden merkityksestä ja niissä käytettävistä kielistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Liikenne- ja viestintäministeriö antaisi asetuksella säännökset liikenteen ohjauslaitteista ja niiden käytöstä. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö voisi antaa kokeilutarkoituksessa luvan käyttää valtioneuvoston tai ministeriön asetuksesta poikkeavaa liikenteen ohjauslaitetta. Tiehallinto antaisi tarkempia määräyksiä liikenteen ohjauslaitteiden väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta ja voisi myöntää näistä ominaisuuksista poikkeuksia. Muutoksella selvennettäisiin ministeriön ja Tiehallinnon keskinäistä asemaa liikenteen ohjauslaitteisiin liittyvissä ratkaisuissa ja annettaisiin niille tarvittavat valtuudet.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Hallituksen esityksessä todetaan, että liikenne- ja viestintäministeriön liikenteen ohjauslaitteista antaman päätöksen 5 §:n mukaan liikenteen ohjauksessa saa käyttää vain sellaisia liikennemerkkejä, tiemerkintöjä ja laitteita, jotka täyttävät Tiehallinnon asettamat väriä, rakennetta ja mitoitusta koskevat määräykset. Valitettavasti näistä määräyksistä poiketaan kuitenkin käytännössä. Valiokunta painottaakin liikennemerkkien, tiemerkintöjen ja laitteiden merkitystä opastavina, liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta lisäävinä ohjauslaitteina, ja kiinnittää huomiota ohjauslaitteita koskevien määräysten noudattamiseen ja niiden valvontaan.

Ehdotetun valtuussäännöksen mukaan valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin myös liikennemerkeissä ja muissa liikenteen ohjauslaitteissa käytettävästä kielestä. Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan esityksessä on otettu huomioon perustuslain 17 § ja eduskunnassa käsiteltävänä olevan uuden kielilain (HE 92/2002 vp) 33 §:n säännös, jossa esitetään, että liikennemerkkien ja muiden liikenteen ohjauslaitteiden kielistä säädettäisiin tarkemmin tieliikennelainsäädännössä. Tällöin yleiset kieltä koskevat periaatteet ja vähimmäisvaatimukset olisivat uudessa kielilaissa ja tieliikennelainsäädännössä annettavien alempien säädösten tulee noudattaa uuden kielilain periaatteita. Uuden kielilain ehdotettu voimaantulo on kuitenkin vuotta myöhemmin kuin nyt esitettyjen säännösten, joten ennen uuden kielilain voimaantuloa valtuussäännösten nojalla annettavien asetusten ja määräysten on noudatettava voimassaolevaa kielilakia (148/1922), jonka 10 §:n on oikeuskäytännössä katsottu soveltuvan liikenteen ohjauslaitteisiin. Saamen kielen käytöstä säädetään vastaavasti saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain (516/1991) 9 §:ssä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikennevaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Erkki Pulliainen /vihr
 • jäs. Erkki Kanerva /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Risto Kuisma /sd (osittain)
 • Eero Lämsä /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Ismo Seivästö /kd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Kari Myllyniemi /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker