LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2008 vp

LiVM 13/2008 vp - HE 148/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain, merimieseläkelain 4 §:n ja merityöaikalain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä lokakuuta 2008 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain, merimieseläkelain 4 §:n ja merityöaikalain muuttamisesta (HE 148/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

merenkulkuneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö

budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö

lakimies Tapani Kajamaa, Merenkulkulaitos

logistiikkapäällikkö Raija Viljanen, Huoltovarmuuskeskus

regeringsledamot Mats Perämaa, avdelningschef Linnea Johansson ja tekniske inspektören Göran Holmberg, Ahvenanmaan maakunnan hallitus/ Ålands Landskapsregering

johtava asiantuntija Raimo Mansukoski, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

toiminnanjohtaja Leif Wikström, Suomen Konepäällystöliitto

puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni ry

johtaja Mika Nykänen, Suomen Varustamot ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia. Samalla ehdotetaan muutettavaksi merimieseläkelakia ja merityöaikalakia.

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia muutettaisiin siten, että rajoitetusti verovelvollisia merenkulkijoita koskevan lähdeveron ja työnantajan maksaman sosiaaliturvamaksun palauttaminen tukena laajennettaisiin koskemaan myös ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia.

Lisäksi tuki ulotettaisiin koskemaan myös sellaisia kansainväliselle kilpailulle alttiissa kotimaan meriliikenteessä toimivia lastialuksia, jotka on katsastettu vähintään itämerenliikenteeseen ja joiden bruttovetoisuus on vähintään 500, samoin kuin vastaavanlaisia hinaajia ja työntäjiä, joiden bruttovetoisuus on vähintään 300.

Edellä mainittuihin tuen laajennuksiin liittyen merimieseläkelakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sitä sovellettaisiin myös työntekijään, joka on työssä tukikelpoisessa kotimaan meriliikenteen aluksessa.

Samalla ehdotetaan merityöaikalakia muutettavaksi siten, että työnantajan oikeutta saada korvausta valtion varoista matkakustannuksista laajennetaan tietyin osin koskemaan myös kustannuksia, jotka koskevat miehistön vaihtojen yhteydessä tehtäviä matkoja.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt tuen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • vjäs. Sari Palm /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker